new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ

作者: 时间:2020-10-28 11:10:49

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦞᦱᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ、ᦐᦹᧂ ᦎᦲᧃ ᦐᦹᧂ ᦙᦹ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦜᦲ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦵᦞ ᦟᦱ,ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦲ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ “ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦃᧁᧉ ᦺᦔ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦏᦸᧅᧈ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ 16129 ᦑᦲᧈ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ 15596 ᦑᦲᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ 4.34 ᦑᦳᧃᧈ; ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᦳᧄ ᦞᦲᧆ 147 ᦜᧂ,ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ 27 ᦜᧂ、ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦊᦴᧈ 21 ᦜᧂ,ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ 78% ᦔᦳᧃ; ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ 80 ᦑᦲᧈ,ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ 79 ᦑᦲᧈ、ᦠᧇ ᦌᧁ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦑᦹᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ 29 ᦑᦲᧈ。

  ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ、ᦠᦱ ᦈᧇ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦏᦹ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦑᦲᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ、ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦺᦊᧈ; ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦕ ᦂᦱᧃ ᦙᧃ ᦠᦹᧉᦡᦲ、ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ、ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ、ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ、ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ、ᦺᦖ ᦑᦱᧂ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕᦂᦱᧃ”ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ。

  ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦈᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧈ、ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ 。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ)