new tai | old tai | 中文

ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦘᦻᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2020-09-17 10:58:08

   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱ᧐ ᦎᦱ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。

  ᦘᦻᧉ ᦋᦱᧂ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᦻᧉ ᦶᦗᧂ ᦶᦀᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦏ ᦜᦱ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ。ᦀᦻᧉ ᦶᦗᧂ ᦶᦀᧃᧈ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦙᦱ ᦔᦲᦰ ᦎᦲᦰ ᦉᧄ ᦙ ᦒᦲ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦱᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ。ᦎᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦐᦱᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ、ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。”

  ᦑᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦟᦸᧂᧉ ᦵᦜᧅ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦀᦻᧉ ᦇᦹᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ,ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦋᦱᧆ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᧞ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦶᦑᧉ ᧞,ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。”

  ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦈᦲᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂ ᦋᦹᧈ  、ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ “᧒ ᦞᦼ” ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦙᦱ ᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ。ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ  ᦀᦻᧉ ᦷᦜᧂ ᦆᦱ ᦞᦱᧈ:“ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦹᧉ ᦷᦗᧈ,ᦋᦱᧆ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦷᦠ ᦺᦈ。ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧅ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦐᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦟᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦐᧂᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦘᦻᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦁᧃ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ、ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。”

  ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦞᦴ ᦔᦴᧈ ᦠᦱᧅ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ,ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦅᧆ ᦅᦲᧂᧈ,“ᦝᦱᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、ᦝᦱᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦈᧇ ᦺᦃᧉ”,ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ。(ᦀᦲᦰ ᦜᦱᧉ、ᦟᦲ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦀᦲᦰ ᦆᧄ)