new tai | old tai | 中文

ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦠᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ

作者: 时间:2020-05-22 17:43:56

   ᦕᦱᧇᦵᦵᦗᧉᦵᦉᦲᧅᦉᦳᧂᦩᦱᧄᦗᦳᧃᧉᦈᦱᧅᦂᦱᧃᦷᦑᧅᦕᦱᧃ

    ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ 

 ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦉᦻ ᦅᧁᧉ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ“᧒ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ  ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦇᦹᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦉᧈ ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧙ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖。

 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ

 ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦅᦻᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ “᧒ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”ᦔᦱᧂ ᦷᦜᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦔ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧔ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦐᧅ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ),ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᧔ ᦵᦋᦲᧉ ᦌᧄᧉ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧒᧗ ᦅᦳᧃ 。

 ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ

 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ,ᦈᦹ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦷᦔᧅ ᦷᦂᧄ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ。

 ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ

 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧙ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ。

 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ

 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦇᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ。

 ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ

 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ“ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ”ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦋᦸᧂᧈ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ)。

 ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᧓ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦌᧄᧉ,“ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ”  ᧔ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦌᧄᧉ。

 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ   ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ(᧑)

 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ“ᦗᦸᧅ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ” ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄᧈ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ“᧒ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ  ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦐᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ。

 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ(᧒)

 ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᧞ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ“᧒ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ(᧓)

 ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ“ᦕ ᦊᦱ ᦎᦲᧄ ᦑᦸᧂᧉ” ᧞“ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧄ ᦏᦳᧂ ” ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᧞ ᦕ ᦊᦱ,ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦁᧃ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ(᧔)

 ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦸᧉ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ。