new tai | old tai | 中文

 ᦺᦈ ᦂᦲᧂᧈ ᦠᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧕᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ

作者:ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ 时间:2020-02-14 16:57:24

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦺᦈ ᦂᦲᧂᧈ ᦠᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦈᦱᧄ、ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧄ ᧓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᦂᦲᧂᧈ ᦠᦾᧉ ᦂᦱᧃ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ,ᦈᦹ ᦵᦁᧂ ᦂᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ᧕᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧓ ᦶᦍᧃᧉ,ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦞᦱᧈ:“ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ  ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ!”

  ᦇᦹᧃ ᦁᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦻ ᦅᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ,ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ,ᦕ ᦅ ᦎ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦢᦰ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦱᧂ ᦈᦱᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦔᦱᧂ ᦈᦱᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦱ᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ、ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧄ ᦌᦳᧃᧈ、ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦓ ᦔᦱᧂ ᦈᦱᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。

  ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦲ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᧖ ᦢᦱᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ,ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ 。ᦆᦴ ᦢᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᧓ ᦎᦼᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦑᦱᧃᧈ ᦈᧁᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ  ᧕ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦙᦸᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦑᦲᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦺᦡ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ。

  (ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)