new tai | old tai | 中文

​ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ

作者: 时间:2019-08-16 11:26:13

    ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧖ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ  ᦠᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦙᦱ, ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦡᦲ、ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᧖ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ  ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦕᧈ《ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᧖ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ》。 ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦓᦲᦰ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、ᦘ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᧞ ᦅᧁᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ  ᦊᦱ ᧖ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ、ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ  ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦈᦹ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ  ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ 。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦍᦲᧉ ᦋᦲᧉ ᦋᦱᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧒ ᦷᦎ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᧓ ᦋᦲᧉ ᦋᦱᧉ。

  ᦂᦱᧃᧉ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ:  

ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ 。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)