new tai | old tai | 中文

 ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ 时间:2019-05-08 15:50:21

 ᦎᧇ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦝ、ᦵᦵᦂᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ ᦂᧃ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦙᧃ,ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦙᧃ ᦩᦱᧆ ᦩᦱᧉ ᦑᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦙᧃ、ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦜᧁᧉ、ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦵᦵᦠᧂᧉ、ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦡᦱᧂᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦓᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ、ᦁᦱ ᦍᦳ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦆᦹᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦐᦳᧄᧈ ᦙᦱ ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦜᦻ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦒᦲ ᧒ ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ ᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦓᧃᧉ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ、ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦎᦳ ᦗᦲ、ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦍᧁᧈ ᦛᦱᧃ、ᦵᦟᦲᧆ ᦙᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ,ᦷᦠ ᦒᦲ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᦱᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ,ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ,ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦔ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ,ᦑᦲᧈ ᦎᧇ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ、ᦷᦀᧃᧉ ᦠᦸᧆᧈ、ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ、ᦺᦆᧈ ᦣᦱᧅ ,ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦎᧇ:ᦋᦸᧃ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦅᦱᧃᧈ ᦍᦲᧁᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦋᦹ、ᦓᧄᧉ ᦢᦲ 、ᦵᦟᦲᧆ ᦛᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ。

 ᧑、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦷᦂᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ

 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦷᦂᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ “ᦑᦸᧂᦰ 、ᦡᦳᧄ、ᦏᦱᧄ、ᦅᧄ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ”᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦗᦻ“ᦒᦱᧆ ᦎᦳ ᦑᧂ ᧔、ᦔᧃ ᦎ ᦃᧃ ᦑᧂ ᧕、ᦘᧃ ᦑᧂ ᧓、ᦷᦂᧂ ᦎᧇ ᦔᦸᧆᧈ、ᦎᧇ ᦗᦻ ᦺᦓ、ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ”ᦅᦹ “ᦁᦱ ᦍᦳ、ᦟ ᦤᦴ、ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ、ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦂᧆᧈ  ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦛᦱᧃ 、ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ、ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦎᦳ ᦗᦲ,ᦷᦟᧆ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦒᦱᧆ ᦺᦝ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦟᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦈᦸᧉ ᦋᦳᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ、ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦉᦳ ᦟᦱ、ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦃ ᦙᧃ、ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧉ ᦺᦖᧉ 、ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦗᦻ ᦺᦓ、ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ,ᦎᦹᧆ ᦑᦰ ᦎᧇ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ、ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦘᧃ ᦑᧂ ᧓,ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦋᦳᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᧞。

 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ :ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᧁ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦐᧅ  ᦓᦲᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ、ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧇ ᦠᧃᧉ ᦵᦈᧇ、ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ、ᦺᦆᧈ ᦣᦱᧅ。

 ᦑᦱᧄ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ:ᦷᦉᧇ ᦃᦳᧄ、ᦁᦱ ᦈᦳᧄ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ、ᦓᧄᧉ ᦵᦍᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦍᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦺᦂ。

 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦟᦲᧃᧉ:ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦵᦡᧂ、ᦵᦜᦲᧂ ᦙᧃ。

 ᧒、ᦊᦱ ᦺᦑ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ:

 ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦎᧇ ᦖᦹᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ、ᦏᦲ ᦏᦸ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ,ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦋᦳᧄᧈ ᦊᦲᧃ ᦺᦔ ᦆᦹᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦢᦲ(ᦒᦱᧆ ᦓᧄᧉ)ᦅᦹ ᦓᧄᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦠᦹᧉ ᦒᦱᧆ ᦺᦝ ᦵᦵᦣᧂ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦔᦲᦰ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ、ᦠᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦛᦱᧃ、ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦕᦖᦱᧃ、ᦗᦻ ᦺᦓ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦔᦲᦰ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ,ᦺᦓ ᦂᦱ ᦍᦱ “ᦒᦱᧆ ᦡᦲᧃ”ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ,ᦔᦳᧄ、ᦺᦉᧉ、ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦎᧇ ᦖᦸᧈ ᦟᦱᧃᧈ、ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ、ᦧᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄᧈ  ᦵᦔᦲᦰ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦍᦱ,ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦆᧈ ᦣᦱᧅ、ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦔᦲᦰ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦓ ᦎᧇ、ᦢᦲ,ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ、ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ、ᦎᧇ ᦵᦈᧇ、ᦑᦸᧂᧉ ᦅᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᧓、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ(ᦂᦲᧃ ᦊᦱ 、ᦎᧂᧉ ᦊᦱ ᦂᦲᧃ)

 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᧇ:ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦗᦲᧆ、ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦟᦲᧆ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᧇ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦒᦱᧆ ᦎᦳ ᦑᧂ ᧔、ᦟᦳᧄ ᦒᦳᧂᧈ ᦔᦳᧄ ᦅᧆ ᦠᦻ、ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦵᦈᧇ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ ᦺᦗ。

 (᧑)、ᦊᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦉ ᦗ ᧕ ᦵᦙᧆ ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦂᦲᧃ ᧓ ᦗᦸᧅ;

 (᧒)、ᦊᦱ ᦎᧇ ᦙᧃ; ᧕ ᦵᦙᧆ,ᦞᧃ  ᦺᦐ ᦂᦲᧃ ᧓ ᦗᦸᧅ;

 (᧓)、ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦎᧇ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦓᦲᦰ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦎᧇ ᦡᦲ  ,᧕ ᦵᦙᧆ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦂᦲᧃ ᧓ ᦗᦸᧅ;

 (᧔)、ᦎᧂᧉ ᦊᦱ ᦂᦲᧃ :ᦵᦆᦲ ᦵᦔᧆᧈ ᦷᦜᧂ ᧖ ᦵᦏᧉ、ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦅᦻ(ᦋᦴᧉ ᦵᦍᧉ ᦟᦱᧃᧉ)᧔ ᦵᦏᧉ、ᦐᦽᧈ ᦷᦅ ᦷᦋᧂᧈ(ᦌᦱᧃᧈ ᦋᦱᧈ )᧔ ᦵᦏᧉ、ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᧔ ᦵᦏᧉ、ᦵᦵᦃᧄ ᦵᦜᦲᧂ(ᦌᦹᧉ ᦎᦱ ᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦱᧁᧉ) ᧓ ᦵᦏᧉ、 ᦊᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ(ᦎᦱᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦅᦻ) ᧓ ᦵᦏᧉ, ᦏᧁ ᦆᧄ(ᦎᦱᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦒᦲᧃᧉ) ᧓ ᦵᦏᧉ,ᦐᦽᧈ ᦜᧇ ᦙᦹᧃ(ᦵᦋᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦹ) ᧒ ᦵᦏᧉ,ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᧒ ᦵᦏᧉ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦗᦱᧅ ᧑,ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᧖᧐᧐ ᦣᦾᧉ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦎᦳᧄᧉ,ᦂᦱᧂ ᦺᦐ、ᦂᦱᧂ ᦞᧃ、ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᧑。

 ᧔、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ:

 ᦊᦱ ᦣᦳᧄ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦋᧉ ᦒᦱᧆ ᦎᦳ ᦑᧂ ᧔ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦎᦳ ᦗᦲ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦗᦸᧅ ᧑。

 ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦗᦱᧅ ᦊᦱ:ᦵᦆᦲ ᦣᦱᧂᧈ ᦺᦅᧉ(ᦒᦳᧂᧈ ᦵᦌᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ)、ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦠᦸᧄ(ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦒᦲᧃᧉ)ᦉᧅ ᦺᦆ(ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦙᧁᧉ ᦌᦱᧁ)、ᦔᦻ ᦅᦸᧃ ᦑᦲ(ᦖᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦍᧉ),ᦺᦢ ᦃᦲᧉ ᦵᦜᧅ(ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦵᦍᧉ)、ᦺᦢ ᦟᦳᧄ ᦵᦵᦟᧂᧉ(ᦟᦱᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦉᦴᧈ)、ᦊᦱᧉ ᦉ ᦗᧃᧈ(ᦌᦴᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦌᦱᧁ)、ᦃᦲᧂ。

᧕、ᦏᦲ ᦏᦸ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ: ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ、ᦵᦵᦎᧆ ᦜᧁᧉ、ᦵᦟᦲᧆ ᦛᦱᧃ ᦉᦳᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ,ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦹᧉ、ᦂᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦵᦞᧀᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦉᦴᧈ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ,ᦕᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦎᦳ ᦗᦲ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦟᦳᧂ,ᦟᦸᧈ ᦵᦵᦆᧂᧈ ᦟᦸᧈ ᦃᦱ ,ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。


(ᦞᦱᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ)