new tai | old tai | 中文

  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ

作者:ᦞᦼ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ 时间:2019-05-08 15:47:25

2b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦃᦱᧁᧈ ᦍᦲ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ,ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ)。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᧁᧈ,ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦎᧃᧈ、ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦱᧈ ᦶᦎᧃᧈ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ,ᦈᦹ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦓᦓᧉ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦈᧅ ᦞᦸᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᧘ ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᧇ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᧒᧐ ᦵᦣᦲᧃ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧖᧕ ᦢᦲᧃᧉ。

  (ᦞᦼ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ)