new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ

作者:ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦌᧁ ᦆᦼᧈ 时间:2019-05-08 15:44:31

ᦃᦱᧁᧈ ᦃᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ ᦶᦑᧉ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ  ᧖ ᦗᦸᧅ,ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ,ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ  ᦆᦹᧂᧈ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᧖᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ。ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦑᦴᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦉᦳᧂᧈ ᦔᧃ”ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ“ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ”,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ,ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。

  ᦃᧁᧉ ᦶᦡᧂ ᦺᦣᧈ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦉᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦅᦸᧂᦰ、ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ ᦀᧁ ᦺᦓ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦀᦾᧉ ᦶᦡᧂ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦶᦔᧂ ᦓᧃᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦞᧃ ᦉᧁ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦓᧃᧉ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ。ᦀᦲᦰ ᦀᦱ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦱᧆ ᦐᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦱ ᦃᦻ,ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦀᧁ ᦑᦲᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦃᦻ,ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦊᦱ、ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ,ᦌᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦑᧉ。”

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ;“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᦲᦰ,ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦃᦻ,ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦢᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅ ᦷᦠ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦶᦝᧆ。”


  (ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦌᧁ ᦆᦼᧈ)