new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦎᧁᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ

作者: 时间:2018-08-17 09:25:34

  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ“ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ” ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ。ᦎᦱ ᦖᦻ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦵᦵᦟᧅ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦙᦱ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ “ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ” ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦎᧂᧉ  ᦀᦸᧅᧈ“ᦉᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦒᦲ ᧑”ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦵᦵᦟᧅ ᦉᦴᧈ ᦏᧄ ᦓᧃᧉ。

  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦙᦱ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦆᧄ ᦠᦱ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑。ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦵᦉᧃᧈ(ᦉᦹᧈ) ᧒ ᦏᦱᧃᧉ ᦎᧂᧉ“ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ”,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦕᦴᧈ ᦵᦵᦂᧉ ᦷᦑᧆ、ᦕᦴᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦷᦑᧆ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦷᦑᧆ ᦕᦻᧈᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦷᦑᧆᦈᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ“ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ”,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦚᦱᧂᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦅᦻ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦙᦲ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ,ᦵᦋᦲᧉ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦌᦳᧃᧈ(ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ )ᦎᧂᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ;ᦵᦋᦲᧉ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦗᧁ ᦵᦵᦌᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ。

ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦵᦵᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧘ ᦙᦱ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ  ᧓ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦵᦵᦟᧅ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ,ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ  ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦋᦸᧂᧈ,ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦱ᧐ ᦖᦹᧃᧈ  ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦞ ᦏᦳ ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)