new tai | old tai | 中文

ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ

作者: 时间:2018-08-17 09:20:51

ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

 ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ

 ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ,ᦈᦹ ᦋᦳ  ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ ᦆ ᦢᦲᧆ ᧞ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧉ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ、ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ、ᦑᧁᧈ ᦌᦳᧂᧉ ᦘᦲᧃᧉ、ᦟᦲ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦱᧁᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧘ ᦙᦱ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦋᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ,ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦐᧅ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦓᦲᦰ,ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᧞ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᧃᧉ,ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦍᧂ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ。ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ,ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦍᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧉ,᧑ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᦴᧉ ;᧒ ᦓᦲᦰ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᧇ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦍᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ;᧔ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ。(ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)