new tai | old tai | 中文

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

作者: 时间:2018-08-10 12:02:38

▲  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ  ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕᧓,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ ᦷᦠ ᦒᦲ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦀᧁ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ。

  ▲ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ” ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ  ᦈᧅ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ  ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦷᦟᧅ,ᦙᦱ ᦵᦣᧆ “ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ” ᦗᦸᧅ ᧑,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᦸᧅ  ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦙᦱ。