new tai | old tai | 中文

ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2018-08-10 12:01:42

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦻᧉ  ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦘᦸᧄᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦝᦴᧉ  ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦝᦴᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦌᦹᧈ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦵᦟᧁᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦵᦟᧁᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦍᧁᧉ ᦆᦻ,ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ,ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦚᦴᧈ ᦙᦲᧉ ᦌᦴᧈ ᦋᦱᧂ、ᦵᦌᦲᧃ ᦝᦴᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦷᦗᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦑᧁᧈ ᦷᦍᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦍᧁᧉ ᦆᦻ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧞ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦄᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ、ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ。

ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

 ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ  ᦙᦱ,ᦘᦴ ᦑᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ、ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦸᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦅᧄᧉᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦕᦻᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁ ᦣᧁ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦠᦱᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦔᧅ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 。ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦲᧃ“ᦡᦱᧇ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦂᧃ ᦺᦋ”,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦁᧃ“ᦕᦴᧉ ᦣᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᧄᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ” ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦏᦹᧂ  ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦌᦲᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ 、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ、ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃ,ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦖᦴᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ、ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᧗ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦅᦻ ᦚᦱᧂᧈ ᦍᦹᧉ ᦔᧁᧈ、ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦉᦲᧈ、ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦉᦹᧈ ᦒᦻᧉ ᧞ ᦁᦱ ᦋᦲᧈ ᦙᦲ ᦵᦑᦲᧉ(ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ)ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦙᧀᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ、ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦒᦻᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦷᦙᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦎᧂᧉ  ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ。

 ᦖᦴᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ、ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ、ᦌᦲᧈ ᦈᦱᧂᧈ、ᦌᦲᧂᧈ ᦆᦱᧃ、ᦂᦼᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦌᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦌᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ、ᦞᦱᧂᧉ ᦌᦱᧁᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦉᦹᧈ ᦌᦳᧂᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦠᦱᧅ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ,ᦃᦱᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦗᦸᧂᦰ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᧃ ᦱᦱ ᦗᦸᧅ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ。ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧒ᦱ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧔᧐ ᦢᦱᧃᧉ 。ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧒ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧗ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧗᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦞ ᦏᦳ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧗᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ。

(ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ)