new tai | old tai | 中文

ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲᦱ᧙ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦺᦔ

作者: 时间:2017-12-29 10:24:00

     ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦀ ᦵᦃᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᦱᧈ ᦆᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦃᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦢᧈ ᦷᦑᧈ ᦋᦴᧈ ᦠᦴ、ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙。
    ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦀ ᦵᦃᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᧞ ᦀ ᦵᦃᦲᧈ ᦁᧃ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᦝᧂ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲᦱ᧙ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦁᧃ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ“ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ᦕᦂᦱᧃ”ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦍᧇ; ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ,ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒ ᦣᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦍᦲᧅ ᦍᦱᧁ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᧓ᦞ ᦔᦲ。ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ,ᦕᦵᦑᧆ ᦀᧁ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦜᦻ,ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦈᧅ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀ ᦵᦃᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦡᦲ、ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦲ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ “ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉᦓᧄᧉ ᦺᦉ  ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ  ᦆᧄ”ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ; ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦝᧂ ᦅᧄ ᦑᦱᧂ、ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦑᦱᧂ、ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ,ᦀᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᦲᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。(ᦵᦋᧉ ᦵᦵᦘᧁᧈ)