new tai | old tai | 中文

ᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉᦶᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ

作者: 时间:2017-12-29 10:22:00

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ,ᦈᦹ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦑᦱᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅᧈ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ  ᦀᧁ ᦺᦡᧉ  ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。
ᦊᦴᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦓᧀ,ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ  ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ、ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦑᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。
ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦑᦲᧆ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ、ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ、ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧄᧉ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ、ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦗᦻᦐᦱᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦉᧃᧉ ᧞ ᦍᦱᧁ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ,ᦎᧂᧉ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧞ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᧃ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ、ᦕᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ、ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ、 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。
   ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦞᧀ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。
(ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦩᦱᧉ)