new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ

作者: 时间:2017-12-29 10:23:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ 《ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦘᦱᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑》᧞《ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦜᦻ ᦎᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ》,ᦷᦕᧆᧈᦕᦻ、ᦣᧅ ᦉᦱ、ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ、ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᧞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ。
 ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦙᦲ ᦉ ᦜᦱᧈ、ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦙᦳᧃ ᦷᦡᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᧃᧉ ᦖᦸᧉ ᦛᦱᧃᧈ ᧞ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦠᧃᧉ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦔᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ、ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ、ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦲ、ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦂᧇᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ  ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᧞ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦵᦗᦲᧈ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ、ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ、ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦂᦸᧈ ᦵᦵᦣᧅ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)