new tai | old tai | 中文

ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ

作者: 时间:2017-12-15 15:48:00

ᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ) ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ  ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦓᧃᧉ  ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。
   ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦞ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦗᦲᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ; ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦺᦖᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ 、ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ 、ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ; ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ  ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦏᦹ ᦏᧅ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦞᦏᦳ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ; ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦖᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞᦏᦳ ᦵᦵᦆᧃᧈ ᧑”,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦷᦙᧃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦘᦑᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ。ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉᦵᦖᦲ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ 。
  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦆᦳᧂᧉ ᦞᦼ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。
(ᦍᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ)