new tai | old tai | 中文

ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦏᦱᧃᧉ C

作者: 时间:2017-12-14 16:24:00

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ、ᦖᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ、ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦈᦻᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦌᦱᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ、ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᧔ ᦵᦋᦲᧉ ᦁᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ。
  ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ 、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧞ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦶᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ C ᧔ ᦵᦋᦲᧉ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ。                                                                                                                                                                                                              (ᦝᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦞᧀ )