new tai | old tai | 中文

ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄᦓᧄᧈ ᦃᧁᧉ“ ᦵᦣᧆ ᦣᦾᧉ ᦞᧃ”

作者: 时间:2017-12-01 10:58:00

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ“ᦓᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦾᧉ ᦞᧃ”。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦓᦱᧁ ᦂᦱᧃ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ,ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᧓ᦞ ᦞᧃ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ“ᦓᧄᧈ ᦃᧁᧉ “ ᦵᦣᧆ ᦣᦾᧉ ᦞᧃ””。
    ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦱ ᦵᦗᧂ、ᦓᦱ ᦵᦈᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ,ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦎᦼᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ “ᦓᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦾᧉ ᦞᧃ”。ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、“ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦑᧁ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ”、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦌᧄᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ:““ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ‘ᦓᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦾᧉ ᦞᧃ’ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ,ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦵᦵᦏᧄ  ᧓ᦞ ᦞᧃ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、 ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。”
   ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦣᦲᧇ ᦅᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦙᦲ ᦜᧂ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧑ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦏᦼᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ、ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ、ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦂ ᦡᦱᧆ ᧞ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦺᦡᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦅᦹᧆ ᦗᧃ ᦔᦸᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦞᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ,ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦞᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦀᧁ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦞᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᧑ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᧑,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ、ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦆᧃᧉ ᦡᦲ。
   ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。
(ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦝᧂᧈ)