new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ

作者: 时间:2017-11-16 10:14:00

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ  ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ    ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦗ。
    ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧘ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧖᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦖᧈ ᦱ᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᦟᦲᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ。ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦓᦾᧉ ᧕ ᦕᦂᦱᧃ”ᦗᦻ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦑᦸᧃᧈ ᦡᦾᦓᧃᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧔ᦞ ᦖᦹᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧒᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᦱ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧂ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧔᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ。ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ、ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦓᧃᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦉᦳᧃ ᦔᦻ ᧓᧙ ᧞ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦉᦳᧃ ᦔᦻ ᧓᧔。ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᧄᧉ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕ᦞ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦣᦾᧉ ᦱᦞ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ,ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ  ᦂᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧙。
    ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦎᦲᧄ ᦗᦸ,ᦓᧄᧉ ᦁᧃ ᦃᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦴ ᦉᦳᧂ ᦷᦋ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧓ᦕᦂᦱᧃ”ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ; ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦑᧁᧉ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ; ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ  ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦘᦑᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ; ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ  ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦈᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᧞ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 
 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)