new tai | old tai | 中文

ᦁᦱ ᦙᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ

作者: 时间:2019-08-09 11:10:49

   C0805003-01b-李建洪.jpg 

     ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦚᦱᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦳᧃ ᧑,ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᧑” ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉᦵᦖᦲ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦆᦻ ᦨᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦎᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧈ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦕᦻᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ、ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧆ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦞᧂ ᦵᦵᦈᧃ ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧖,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦆᦻ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦑᦳᧃᧈ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦷᦂᧆᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ, ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧒ ᦔᦳᧃ ᧑。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、ᦵᦜᧅ ᦃᦱᧂ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ、ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。