new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ

作者: 时间:2019-03-08 17:01:56

  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦝᦱᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦷᦙᧂᧉ、ᦷᦅᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦚᦴᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦸᧃᧉ ᦋᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦆᧄᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ。

  ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。ᦌᦳᧃᧈ ᦆᦻ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦱᧂ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦍᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ 、ᦉᦱᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦛᦻᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ 、ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᧞ ᦉ ᦡᧇ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦠᧃᧉ,ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ,ᦈᦹ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ 。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦃᧁᧉ ᧒ 、᧓ ᦔᦲ  ᦙᦱ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ ᦷᦅᧉ、ᦗᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧃ ᧞ ᦓᦲᧉ ᦷᦗᧉ ᦵᦁᦲ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᧞ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦈᧄ ᦓᧄ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ“ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦵᦆᧃᧈ ᧑”,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ ᦷᦅᧉ、ᦗᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧃ ᧞ ᦓᦲᧉ ᦷᦗᧉ ᦵᦁᦲ ᦃᧁᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦵᦵᦏᧄ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ。

  ᦝᦱᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦞᦱᧈ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ;ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦉᧁᧈ,ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ。ᦷᦋᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦕᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ ᦷᦅᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦕᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ ᦷᦅᧉ ᦠᦱᧅ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦣᧅ ᦉ ᦠᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ  ᦷᦅᧉ ᦓᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧑。ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦔ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ ᦷᦅᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦖᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦟᦱᧈ ᦷᦅᧉ、ᦗᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧃ ᧞ ᦓᦲᧉ ᦷᦗᧉ ᦵᦁᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦕᦵᦑᧆ ᦱ᧐ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧓ ᦅᦳᧃ,ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ“ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ-ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”,ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦀᦴᧉ ᦍᦸ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ ᦠᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ,ᦅᦸᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦍᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦺᦋᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦉᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦢ ᦈᦱᧄ ᦔᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。(ᦝᦳᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ)