new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦔᦾᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦒ

作者: 时间:2016-12-23 15:34:00

   ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦀᦸᧅᧈ ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦔᦾᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦆᦳᧂ ᦋᦹ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦅᦹ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦳᧅᧈ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦔᦾᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦈᧄ ᦄᦻ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦎᧂᧉ ᦔᦾᧈ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。
   ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦼ ᦍᦳᧂ ᦷᦆᧉ,ᦷᦅᧉ ᦍᦲ ᦜᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦴ ᦎᦱ ᦷᦜᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᦨᦱᧂ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦆᦳᧂ ᦋᦹ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳᧄ ᦓᦳᧄ,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦆᦳᧂ ᦋᦹ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦴᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦅᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ。
   ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦵᦎ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦔᦾᧈ ᦏᦹᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦑᧂᧈ ᦓᦱᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧓。(ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦘᦲᧃᧉ)