new tai | old tai | 中文

ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦒᦸᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ

作者: 时间:2016-07-29 17:17:00

ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦱᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦷᦍᧂᧉ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦒᦸᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦀᦳ ᦡᦳᧄ ᦺᦌ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦘᦰ ᦢᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ、ᦌᦲᧃᧈ ᦃᦸᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ、ᦓᧄᧉ ᦒᦱ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ  ᧕ ᦞᧃ。
     ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦠᦱᧅ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦐᧂᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦡᦳᧄ ᦺᦌ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦘᦰ ᦢᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ、ᦌᦲᧃᧈ ᦃᦸᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ、ᦓᧄᧉ ᦒᦱ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦓᧃᧉ,ᦞᦱᧂᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦷᦍᧂᧉ ᦞᦱᧈ,ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦀᦳ ᦡᦳᧄ ᦺᦌ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦘᦰ ᦢᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ、ᦌᦲᧃᧈ ᦃᦸᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ、ᦓᧄᧉ ᦒᦱ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦠᦱᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ,ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ、ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ、ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ、ᦺᦧᧈ  ᦺᦜ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦞᦱᧂᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦷᦍᧂᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞᦏᦳ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᧑” ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᧞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦚᦱᧃᧈ ᦊᦱᧈ ,ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧞ ᦅᦳᧃ  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦂᦱᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦄᧆ ᧒ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦅᦸᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦙᦱ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧒ ᦚᦻᧈ ᧒ ᦗᦻ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ,ᦠᦱᧅ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧒ ᦕ ᦵᦑᧆ ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦚᦻᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧒ ᦚᦻᧈ ᧒ ᦗᦻ ᦵᦵᦑᧉ 。
     ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦑ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦘᦲᧄ ᦍᦱᧃ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦚᧂ  ᦺᦚᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,᧒ ᦚᦻᧈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦈᦱ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。
     ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦑ ᦓᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ  ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦸᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦒᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦡᦳᧄ ᦺᦌ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦜᧂ ᦘᦰ ᦢᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃ、ᦌᦲᧃᧈ ᦃᦸᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ、ᦓᧄᧉ ᦒᦱ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ。
ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦧᧈ  ᦺᦜ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ  ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦲᧃᧈ)