new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦟᧀ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦈᦸᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ

作者: 时间:2016-07-29 17:15:00

    ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ  ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦌᦱᧃᧉ ᦗᧂᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦴᧈ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ  ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦍᦱ ᦵᦅᦲᧉ ᦨᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦵᦵᦒᧃᧉ ᧒ ᦅᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ,ᦀᧁ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ  ᦒᦳᧂᧈ ᦆᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦹᧈ   ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦵᦎᧆᦔᦱᧃᧈ。
   ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ, ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦐᧂ ᦉᦹᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦒᦳᧂᧈ ᦆᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦉᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ: ᦅᦳᧃ ᦋᦻ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦆᧂᧉ ᦒᦳᧂᧈ ᦆᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᧁᧈ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦏᦜᦱ ᦍᦱ ᦵᦅᦲᧉ ᦨᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦵᦵᦒᧃᧉ ᧒ ᦅᧃ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦀᧁ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦒ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦓᧃᧉ,ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦵᦟᧃ ᦐᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦻ ᦉᦻ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ。
   ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉ ᧟,ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦺᦔ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦈᦹ ᦊᦴᧈ  ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧈ ᦟᦸᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ,ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦏᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᧒ ᦅᧃ ᦕᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦌᦱᧃᧈ ᦗᧂᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦴᧈ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦺᦔ  ᧟,ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧇ ᦷᦆ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱᧂ  ᧕ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦻ ᦠᦹᧉ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᧑。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦌᦱᧃᧉ ᦗᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦴᧈ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ,ᦚᦻᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦟᦴᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦵᦑᧃᧈ ᦎᦱᧂ ᧒ ᦅᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ。
   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧞ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦒᦳᧂᧈ ᦆᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦱᧃᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᧟。(ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦙᦲᧃ、ᦌᦲ ᦌᦹᧈ ᦵᦆᦲᧂᧉ)