new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦢᦱᧉ ᦟᧅ ᦐᦲ ᦁᧃ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦟᧀ ᦓᧃᧉ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2015-07-31 16:59:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦜᧅ ᦆᧄ ᧒᧙ ᦃᧁᧈ ᦠᧃᧉ,ᦀᧁ ᦢᦱᧉ ᦟᧅ ᦐᦲ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ ᦁᧃ“ ᦵᦟᧉ ᦆᦴᧉ ᦌᦲᧂᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕” ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦳᧂ ᦎᦼᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ。ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。
   ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦳᧂ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦢᦱᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦁᧃ ᦟᧅ ᦵᦎᧆᧈ ᦐᦲ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦓᧃᧉ,ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦐᦲ  ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦟᧀ ᦍᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ“ ᦵᦟᧉ ᦆᦴᧉ ᦌᦲᧂᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕” ᦷᦎ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ,ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦟᧅ ᦐᦲ ᦺᦔ ᦵᦎᧆᧈ  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧃ  ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦉ ᧟,ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦺᦓ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ  ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦈᦹ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ  ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦈᧇ ᦍᧇ。
    ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ  ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦎᦸᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ,ᦢᦱᧉ ᦷᦎ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦠᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᧟。
(ᦩᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃ ᦵᦝᧀᧈ)