new tai | old tai | 中文

ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ

作者: 时间:2015-07-01 09:29:00

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦾᧉ ᦗᦹᧃ ᦓᦴ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦸᧂᧉ ᦉ ᦜᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦖᦴᧈ ᧑,ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ、ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦀᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦓ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧕ ᦷᦎ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。   
    ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᧞ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦓᦸᧅ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ、 ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦹᧃ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。   
    ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦡᧉ ᦱᦞ ᦔᦲ ᦔᦻ,ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦗᦹᧃ ᦓᦴ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦸᧂᧉ ᦉ ᦜᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦵᦍᦰ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦾᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦍᦰ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦀᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦹᧃ ᦓᦴ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦞᦏᦳ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦗᦹᧃ ᦓᦴ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦟ ᦃ ᦓ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦙᦱ ,ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦵᦵᦑᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞᦏᦳ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦓᧃᧉ,ᦆᦹᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦵᦍᦲ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ)