new tai | old tai | 中文

ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦓᦾᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ

作者: 时间:2015-05-14 15:21:00

ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦌᦲᧃ ᦀᦳ ᦡᦳᧄ ᦺᦌ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦷᦉᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ,ᦓᧄ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦓᦾᧉ“ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦆᦻᧉ ᦎᦱᧈ ᦵᦔᧀᧈ ᦵᦔᧀᧈ” ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦔᦳᧅᧈ ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦓᦱ ᦷᦙ 、ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦗᧃᧈ  ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦓᦾᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦙᦴ ᦠᦱᧅ ᦈᧇ ᦡᦲ  ᦵᦵᦑᧉ。
     ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦳᧃ ᦗᦱᧇ、ᦐᧂ ᦵᦃᧁ ᦟᦻ ᦵᦵᦉᧅᧈ,ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ  ᦛᦱᧃ ᦟᧄ,ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦀᧈ ᦟᦱᧃᧈ。ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦵᦍᦰ ᦐᦽᧈ ᦺᦐ ᦙᦲ ᦂᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦵᦆᦲ ᦺᦐ ᦈᧇ ᧔、᧕ ᦐᦽᧈ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦍᦰ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ  ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧘᧓ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧖,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦺᦐ ᧗ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᧙ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦍᦰ ᦙᦴ ᦺᦐ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᧙ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧘᧕ ᦵᦵᦍᧃᧉ ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ。(ᦟᦲ ᦋᦳᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ)