new tai | old tai | 中文

ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦺᦔᦵᦣᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2015-02-13 18:00:00

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ,ᦙᦹᧉ ᦍᦱᧄ ᦌᧁ ᦵᦣᧃ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦟᦱᧁ 、ᦺᦒ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ,ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦋᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦳᧂ ᦎᦼᧈ ᦎᧂᧉ  ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦺᦔᦵᦣᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦕᦵᦑᧆᦟᦱᧁ、ᦕᦵᦑᧆᦺᦒ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦕᦵᦑᧆᦟᦱᧁ、ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ。
        ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇ ᦠᦱ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧈ,ᦂᧄᦑᦹ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦵᦙᦲᧈ 。ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦍᧅ ᦎᦲᧁᧉ ᦆᦸᧇ ᦷᦆ 、ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦡᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ  ᦓᦱᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ, ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ   ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ,  ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦺᦢ ᦉ ᦃᦲᦰ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦺᦔ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦟᦸᧆ,ᦺᦔ ᦔᦸᧆᧈ ᦙᦱ ᦤᦲ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦸᧃᧈ)