new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦉᦹᧈ ᦋᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦻ ᦉᦹᧈ

作者: 时间:2014-10-23 16:40:00

    ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦻ ᦝᦴ ᦵᦋᧂ ᦣᦻ ᦉᦹᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦞᦱᧂ ᦉᦻ.ᦋᦳᧂᧈ ᦉᦴ ᦒ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦓᦲᧉ ,᧒ ᦚᦻᧈ   ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ。
ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦞᦱᧂ ᦉᦻ.ᦋᦳᧂᧈ ᦉᦴ ᦒ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦓᦲᧉ ᦙᦱ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦻ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙ ᦏ ᦜᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᧒ ᦵᦞᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦱᧆ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦂᦱᧃ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ。ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ  ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦈᦹ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᧒ ᦚᦻᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦔ,ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,  ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ。
    ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦻ.ᦋᦳᧂᧈ ᦉᦴ ᦒ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦓᦲᧉ ᦞᦱᧈ, ᦙᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦵᦵᦂᧃᧈ,ᦠᧃ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦋᦱᧆ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ,ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ, ᧒ ᦚᦻᧈ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ  ᦂᧃ ᦈᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦕᦻᧈ ᦖᦴᧈ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦺᦔᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦻ ᦉᦹᧈ   ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ“ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ”,  ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᧒ ᦚᦻᧈ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。
(ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)