new tai | old tai | 中文

ᦓᦱ ᦟᦹᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦸ ᦜᧂ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2021-11-19 10:22:12

  ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦵᦅ ᦺᦉ ᦓᧄᧉ ᦺᦜ ᦟᦳᧂ ᦏᦸᧉ ᦎᦱᧆ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦱ ᦈᦱᧆ ᦵᦢᧃ ᦌᦸᦰ ᦺᦌᧉ ᦝᦱᧆ ᦺᦃᧈ ᦉᦳᧃ ᦵᦵᦐ,ᦵᦵᦉᧆ ᦷᦎ ᦵᦵᦠ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᧄᧉ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦏᦳᧅᧈ ᦉᦳᧄ,ᦵᦵᦉᧂ ᦠᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦠᦳᧄ ᦑᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦓᦱ ᦢᦳᧃ ᦅᧄᧉ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦏᦱᧆ,ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦋᧂ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦱᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦢ,ᦷᦋᧈ ᦅᦱᧈ ᦋᦻ ᦙᦱ ᦵᦜᧁ ᦎᦱ ᦠᧃ ᦗᦸ ᦔᦲᧃ ᦞᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧉ,ᦐᦱᧉ ᦓᦱᧂ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦈᦱᧄ ᦔᦱ。

  ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦡᦲ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦸᧃ ᦈᦱ ᦎᦱᧃᧉ ᦅᧄ ᦺᦘ ᦷᦂᧆ ᦀᦸᧅᧈ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧅ ᦓᦾᧉ ᦺᦂ ᦂᦱᧆ ᦊᦱᧃ ᦵᦞᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦋᧄ,ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᧂᧈ,ᦅᦳᧃ ᦜᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦈᧇ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦟᦹᧂ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦞᦲ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦺᦂᧉ ᦵᦈ ᦟᦲ ᦞᧆ ᦒᦱᧆ,ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦂᧇ ᦔᦱ,ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦞᧈ ᦗᦻ ᦧᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦃ ᦙᦱ ᦈᧇ ᦺᦉᧈ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦸ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ,ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦣᦳᧄᧈ ᦂᧆ ᦊᦲᧃ ᦂᦻᧈ ᦣᦱᧁ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ,ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧄᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᧖ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦏᦻ ᦙᦹ ᦺᦛᧉ ᦢᦴ ᦋᦱ ᦷᦆᧇ ᦃᧁᧈ,ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦵᦂᧈ ᦏᧁᧉ ᦋᦾᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦸ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦑᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦌᧄᧉ,ᦑᦲᧈ ᦏᦻᧈ ᦓᧄᧉ ᦑᧄ ᦎᦳᧃᧉ ᦗᦸᧈ ᦈᧁᧉ ᦀᦱᧇ ᦉᦲ,ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑ ᦗᦱ ᦈᧁᧉ ᦺᦊᧈ,ᦋᦲᧃᧉ ᦺᦂᧈ ᦵᦉᧄᧉ ᦊᧅ ᧟ ᦑᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ,ᦉᦳᧄ ᦋᦲ ᦈᧁᧉ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦈᧁᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦅᦱᧉ ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦍᦸ ᦑᦱᧃ,ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᧒᧕ ᦖᦹᧃᧈ,ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦴ ᦒᦻᧉ ᦷᦣᧂ ᦝᦸᧃᧉ ᦃᧇ ᦵᦉᦲᧃ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᧞ ᦵᦍᦲᧄ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᧁ ᦵᦵᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧄᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦗᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦎᦲᧄ ᦎᦲᧄ,ᦐᦲᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᧞ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦕᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦺᦔ,ᦙᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦋᦾᧈ ᦅᧄᧉ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦡᧉ ᦖᦳᧃ ᦅᧄᧉ ᦓᧄ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦍᦲᧂ ᦵᦵᦂᧄ ᦋᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦟᦰ ᦟᧂᧉ ᦙᦳᧂ ᦵᦢᦲᧂᧉ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦋ,ᦵᦔ ᦟᦳᧄ ᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧂ ᦅᦱᧇ ᦡᦸᧅᧈ,ᦚᦱ ᦓᦸᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᦲᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦟᦱᧅ ᦠᧇ ᦺᦃ,ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦔᧃ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᧒᧕ ᦖᦹᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦖᦳᧃ,ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦺᦈ ᦉᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦹᧂ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᧓ ᦵᦉᦲᧈ ᦡᦲ ᦤᦲ,ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦃᦾᧈ ᦈᦲᧈ,ᦀᧁ ᦐᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᧕᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦍᧂ ᦔᦻ,ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ ᧞ ᦓᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦀᧁ ᦵᦵᦕᧈ ᦕᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦷᦍᧂᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦸ ᦓᧃᧉ ᦙᧃ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ,ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦔ ᦃᦸ ᦀᧁ ᦐᧂᧉ ᦃᦳᧃ ᦓᦻ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦎᦲᧄ ᦎᦲᧄ,ᦔᦻ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦢᦳᧃ ᦺᦈ ᦉᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦈ ᦎ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦑᦱᧃ ᦜᦻ ᦖᦹᧃᧈ,ᦇᦹᧃ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᧒᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦍᧂ ᦔᦻ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦌᦹᧉ ᦠᦲᧃ ᦌᦻ ᦙᦱ ᦜᦸᧈ,ᦂᧇ ᦂᦸᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ,ᦅᦳᧃ ᦎᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧂᧈ,ᦅᦳᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧄ ᦝᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ,ᦺᦕ ᦗᦸ ᦙᧃ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦠᦳᧄ ᦡᦲᧃᧉ,ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦝᦸᧃᧉ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦙᦲ ᦵᦋ,ᦵᦕᧀ ᦵᦗ ᦵᦓ ᦡᦸᧅᧈ ᦂᦸᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦙᦲ ᦌᧄᧉ,ᦅᦳᧃ ᦔᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ ᦵᦕᧂ ᦖᦱᧅ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ,ᦺᦕ ᦗᦸ ᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦸ ᦀᧁ ᦘᦲᧃ,ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦘᦻᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧁ ᦵᦵᦡᧂ,ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ,ᦋᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᧁ ᦵᦵᦓᧃᧉ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦣᦳᧄᧈ ᦂᧆ ᦊᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦋ ᦌᧄᧉ,ᦑᦲᧈ ᦏᦻ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦠᧄ ᦃᧁᧉ ᦚᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦱ ᦍᧄ,ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦌᧄᧉ ᦜᦻ ᦵᦠᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦂᧆᧈ,ᦀᧁ ᦷᦀᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦑᦹᧂ ᦈᦱᧂᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ,ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦵᦵᦡᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᧂ ᦟᦳᧄ ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦣᦾᧉ ᦉᦲᧈ ᦉᦲᧇ ᦖᦹᧃᧈ ᦍᧂ ᦔᦻ,ᦃᦻ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ ᧞ ᦗᧁᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱ ᦑᦳᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ,ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦝᦸᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᦱ ᦟᦹᧂ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦠᦹᧂ ᧞ ᦙᦹᧃ ᦺᦡᧉ ᦗᦸ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦷᦃᧇᧈ,ᦒᦲᧉ ᦷᦔᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ,ᦂᧄ ᦑᧂ ᦡᦽᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᦸ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦠᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦠᦳᧄ ᦑᦱᧃ ᦃᦱᧇ ᦉᦱ ᦷᦓᧇ ᦺᦛᧉ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᧃᧉ ᦏᦹ ᦺᦞᧉ ᧓ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦷᦔᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦹᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦺᦊᧈ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦑᧉ,ᦉᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧂᧈ ᦔᦱ ᦅᦹᧃ,ᦏᦳᧂ ᦇᦹᧃ ᦺᦋᧉ ᦎᦱᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧅ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦊᧈ,ᦠᦸ ᦺᦖᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᧟ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦗᦱᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦢᧃᧈ ᦺᦢ,ᦺᦕ ᦺᦆᧈ ᦠᧃ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦟᦹᧂ ᦵᦊᧄᧉ ᦕᦸᧈ,ᦑᦲᧈ ᦖᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦙᦲ ᦵᦋ,ᦵᦗ ᦌᦱ ᦵᦓ ᦠᦸᧂᧉ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦉ ᦉᦸᧂᧈ,ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ,ᦵᦐᦲ ᦷᦜᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦙᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦆᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦕ ᦊᦸᧈ ᦺᦈ ᦙᦱ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᧞ ᦅᦱ,ᦺᦋᧉ ᦎᦱᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ,ᦺᦓ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦓᦸᧃ ᦚᧃ ᦠᧃ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦉ ᦺᦖ ᦺᦖᧈ,ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦌᧄᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ,ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦟᦰ ᦺᦡᧉ,ᦣᦲᧆ ᦂᧁᧉ ᦈᧁᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦏᦹ,ᦔᦲᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦺᦞᧉ ᦓᦱ ᦟᦹᧂ ᦂᧇ ᦷᦟᧅ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦷᦍᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦉᦳᧆ ᦚᧂᧉ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦍᧂᧉ ᦐᦲᧈ ᦵᦟᧁᧈ。(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦂᦹᧃ)