new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦊᦸᧅᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2021-11-19 10:21:19

    (ᦋᦻ ᦃᧇ) ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ ᦉᦾᧉ ᦂᦱᧇ ᦺᦢ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦵᦠᧀᧈ ᦙᦱ ᦌᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦇᦱᧄ ᦀᦳᧄ ᦜᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦄᦲᧉ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦐᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦉᦴᧉ ᦉᦱᧈ ᦵᦍᦲᧄ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦏᦸᧄᧈ ᦝᧂ ᦅᦱᧈ ᦜᦱᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦐ ᦺᦕᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᦑᦹᧂ ᦌᧄᧉ ᦵᦜᦲ ᦗᦲᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦔᦳᧃ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦋᦸᧄ ᦎᦱ ᦙᦳᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦖᦸ ᦺᦕᧈ ᦅᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦜᦱᧉ,ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦔ,ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦖᦸ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᧞ ᦵᦆᦲ ᦃᧇ ᦊᦸᧅᧈ ᦺᦍ ᧒、᧓ ᦃᦸᧉ,ᦃᧇ ᦊᦴᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦡᦻ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦃᦻ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦂᦹᧂᧈ ᦷᦅᧃ ᦓᦱᧂ ᦌᦹᧉ,ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦙ ᦀᦻᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦈᧄ,ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦊᦲᧇ ᦢᦳᧂ ᦣᧄ ᦀᦾᧈ ᦖᦴ ᦵᦵᦙᧈ ᦞᦱᧉ,ᦈᦱ ᦅᦹᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦀᧁ ᦊᦱᧉ ᦀᦾᧈ ᦔᦱ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦵᦵᦆᧂᧈ ᧞ ᦃᦱ ᦔᦲᧃ ᦎᦳᧄᧈ ᦆᦳᧄ ᦂᧇ ᦵᦣᦲᧃᧉ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦛᧂ ᦊᦴᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ,ᦵᦵᦉᧂ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦵᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦂᦻᧈ ᦅᧄ ᦷᦍᧅ ᦍᦸᧄᧉ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦃᦸᧂᧉ ᦢᦳᧃ ᦅᦸᧄᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦇᦱ ᦕᦳᧂ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦈ ᦉᦳᧄ ᦐᧂᧉ ᦓᦱ ᦞᦸᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦖᦸ ᦔᦱᧅ,ᦵᦵᦉᧂ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦷᦎ ᦗᦲᧈ ᦃᧇ ᦠᧃ,ᦜᦱᧉ ᦵᦡᧁ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦃᦸᧆᧈ ᦎᦱ ᦙᧃ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᧀ,ᦋᦻ ᦠᧃ ᦓᦱᧂ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦀᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦘᦳᧄ ᦟᦳᧂ ᦵᦵᦎᧄᧉ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᦃᦸᧂᧈ ᦣᦸᧃ ᦣᦸᧃ,ᦺᦕ ᦺᦡᧉ ᦂᦹᦰ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦞᦸᧃ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦙᦸᧃ ᦺᦂ ᦉᦸᧃ ᦢᦳᧄᧈ ᦕᦳᧄ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧁᧉ,ᦺᦕ ᧞ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦀᧇ ᦄᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦺᦈ ᦙᧃ,ᦎᦱ ᦺᦕ ᦠᧃ ᦗᦸ ᦊᦸᧂᧈ ᦙᧁ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧉ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦷᦗᧇ ᦜᦱᧉ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦆᧄ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦵᦀᧁ ᦂᦳᧄ ᦵᦵᦎᧃ ᦖᦸ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦃᦸᧉ,ᦃᧇ ᦊᦴᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᧁᧈ ᦟᦹ ᦡᦲ,ᦓᦸᧂᧉ ᦣᧅ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦉᦸᧄᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦅᦸᧃ ᦑᦲ ᦌᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。

  (ᦍᦲᧂ ᦃᧇ) ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ!ᦉᦾᧉ ᦂᦱᧇ ᦔᦲ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦵᦠᧀᧈ ᦎᦱ ᦙᦳᧃ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ,ᦢᦳᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦷᦈᧇᧈ ᦍᦱ ᦑᦹᧂ ᦜᦱᧉ,ᦙᦱ ᦷᦗᧇ ᦂᦸᧃᧉ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦅᦾᧈ ᦋᦸᧄ ᦗᦲᧈ ᦔᦱᧅ ᦈᦱ,ᦋᦻ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᧃ ᦠᦱ ᧞ ᦃᧇ ᦀᦴᧉ ᦷᦎ ᦓᦱᧂ ᦋᦸᧅ ᦋᦸᧅ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ,ᦋᦻ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦐ ᦔᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦍᦲᧃ ᦅᧄ ᦎᦱᧃᧉ,ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦱᧁᧉ ᦅᦲᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎ ᦗᦲᧈ ᦔᦱᧅ ᦛᦱᧃ,ᦂᦸᧃᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ。ᦋᦻ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦗᦻ ᦃᦾᧉ,ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦀᦻᧉ ᦃᦸᧂ ᦠᦱᧅ ᦂᦸᧃᧉ ᦗᦾ ᦍᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦖᦱᧅ ᦵᦡᧀ,ᦌᦹ ᦎᦲ ᦺᦆᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦃᧀ ᦜᦱᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦡᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁᧈ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦈ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦉᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦑᦱᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲᧈ ᦵᦉ ᦷᦋᧈ ᦣᦱᧄ ᦡᦻ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦀᦻ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦙᦱ ᦂᦱᧁᧈ ᦅᧄ ᦞᦱᧈ ᦊᦸᧉ,ᦃᧇ ᦊᦴᧈ ᦂᦸᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧂᧉ ᦆᦹᧃ ᦠᧄᧈ ᦗᦻ ᦆᦲᧂ,ᦵᦉ ᦡᦻ ᦢᦳᧃ ᦓᦱᧂ ᦙᦲ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦑᧆ ᦡᦸᧅᧈ ᦃᦲᧂ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦔᧃ ᦋᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦆᧈ ᦋᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙ ᦗᦻ ᦀᦻᧉ,ᦜᦱᧉ ᦷᦎ ᦣᦻᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦷᦎ ᦋᦻ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦙᦲ ᦕ ᦊᦱ ᦕᦻ ᦊᦴᧈ ᦎᦲᧄ ᦺᦓ ᦑᦸᧂᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᦹ ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧄ ᦟᦸᧄᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦷᦂᧂ ᦵᦙᦲᧂ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦷᦜᧂ ᦃᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦦᦱᧂᧉ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ,ᦺᦕ ᦠᧃ ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦗᦸ ᦙᧁ ᦵᦵᦛᧂ ᦵᦵᦛᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦈᧇ ᦑᦹᧂ ᦆᦱᧇ ᦃᧁᧉ,ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦃᧇ ᦀᦻᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦓᦲᦰ ᦆᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦢᧁᧉ ᦐᦱ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦞᦱ ᦈᦱ ᦐᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ,ᦓᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧄᧉ ᦵᦅᧀ ᦑᦸᧃᧉ ᦉᧂ ᦘᦸᦰ ᦙᦱ ᦠᧃ,ᦂᦸᧃᧉ ᦑᦱᧁᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦷᦠ ᦙᧃ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ。(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)