new tai | old tai | 中文

ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉ ᦺᦖ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2021-11-19 10:20:37

  ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦉᦱ ᦃᦱ ᦎᦳᧃᧉ ᦵᦚᦲ ᦷᦗᧂ ᦆᦱᧈ ᦎᦱᧅ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ! ᦣᦱᧅ ᦊᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦗᦻ ᦗᦹᧃᧉ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦵᦠᧀᧈ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ,ᦺᦈ ᦠᦱᧅ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦶᦑᧉ ᦉᦱ ᦒᦳ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦏᦲ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦹᧉ ᦎᦻᧈ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ ! ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦃ ᦂᦻᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦛᦻᧉ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ , ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦖᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦓᦱ , ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦌᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ,ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦠᦱ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ , ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦎᧈ ᦏᦹᧂ ᦙᦱ,ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦎᦳᧃ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ , ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᦱᧉ ᦋᦱᧂ ᦶᦑᧉ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦶᦉᧂ , ᦶᦔᧂ ᦷᦃ ᦵᦜᧅ ᦷᦃ ᦑᦸᧂ ᦂᦻᧈ ᦵᦑᧁ ᦵᦐᦲ ᦓᧄᧉ , ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᧒ ᦚᦻᧈ ᦂᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦊᧈ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ,ᦵᦞᧂ ᦇᦱᧄ ᦉ ᦂᧃ ᦎᦱ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ , ᦋᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦗᦱᧁᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ, ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦡᦽᧉ ᦶᦉᧂ ᦵᦃᧁ ᦊᦲᧃ ᦋᦳᧄᧈ , ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦌᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦟᧁ 。 ᦙᦲ ᦑᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦺᦉ ᦢᧁᧈ ᦃᦳᧃᧈ ,ᦠᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦶᦍᧂ ᦷᦣᧇ ᦠᧃ ᦇᧁ ,ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ,ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧄᧈ ᦗᦱᧁᧉ ᦠᦸᧄ ᦡᦸᧅᧈ ᦶᦉᧂ ᦘᦱ ,ᦙᦱ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦀᦻ ᦷᦖᧉ, ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦺᦆᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦘᦸᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ,ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦝᦱᧉ ᦃᦱᧁ ᦵᦃᧁ ᦵᦜᦲᧃᧉ ᦙᦸᧈ ,ᦣᧁ ᦕᦸᧈ ᦵᦄᦲᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦝᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦊᧂ ᦶᦣ,ᦌᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦐ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ,ᦶᦐ ᦟᦱᧆ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᦳᧄᧈ ᦡᦾ ᦅᦸᧂ , ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦇᦹᧃ ᦅᦸᧂᦰ ᦆᧄ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦵᦃᧁ ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦃᧁᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦶᦌᧁ ᦆᧂᧈ,ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧁᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ, ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦶᦋᧂ ᦷᦎ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦍᦳᧂ ᦶᦋᧂ ᦔᦲᧅᧈ , ᦠᦹᧉ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦆᦸᦰ ᦂᦱᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦻᧉ ᦈᦱᧅ ᦺᦂ,ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦛᧆ ᧞ ᦺᦀ ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦔᦾᧈ ᦙᧃ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦶᦠᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦱᧈ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ , ᦺᦘᧈ ᦟ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦑᦱᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ,ᦋᦴᧈ ᦃᦸᧅᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦶᦉᧃ ᦡᦲ , ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄ ᦃᦲ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ , ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃᧉ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ , ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦚᦱᧉ ᦋᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ,ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦶᦐ ᦟᦱᧆ ᦎᦱᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ,ᦠᦹᧉ ᦑᦽ ᦡᦸᧄ ᦡᦽᧉ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦝᦴ ᦔᦻᧈ , ᦃᧁ ᦓᦲᦰ ᦺᦘᧈ ᦐᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦙᦱᧉ ᦖᦻᧈ ᦵᦉᦲ , ᦷᦠ ᦺᦈ ᦂᦱᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦋᦲᧂ ᦙᧅ ᦷᦟᧇ,ᦷᦆᧇ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦐᦲ ᦷᦜᧂ , ᦃᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦉᦲ ᦃᦳᧃ ᦷᦗᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦸᧅᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ , ᦑᦱᧃᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦶᦐ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱ ᦆᦴ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦟᧁ ᦆᦴ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦉᦲ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ ᦶᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦶᦉᧂ , ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦶᦗᧂ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧂ ᦺᦓ ᦔᦱᧈ 。 ᦵᦉᦲ ᦟᦱᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ ᦑᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦞᧂ  ᦺᦋ , ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦷᦠ ᦷᦜᧂ ᦏᧁᧉ ᦈᧂ ᦺᦟ ᦝᦴ ᦔᦻᧈ ,ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦐᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦃᧁ ᦓᧃᧉ ᦍᧇ ᦺᦉᧈ ᦆᦸᧅ ᦵᦙᦲ ᦃᧂ , ᦂᧇ ᦑᧂ ᦶᦙᧂ ᦞᧃ ᦵᦃᧁ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦎᦸᧄ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦉᦱᧃ ᦶᦎᦰ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧇ ᦌᧄᧉ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦷᦎ ᦙᧃ , ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦶᦙᧂ ᦞᧃ ᦵᦃᧁ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧉ , ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦲ ᦢᦱᧉ ᦷᦟᧇ ᦟᦻᧈ ᦂᦲᧃ ᦇᦹᧃ, ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦓᦾᧉ ᦓᦸᧅ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ , ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦇᦹᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ , ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦟᧇ ᦂᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦜᧂ ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ , ᦁᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦗᦸᧉ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦔᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦱᧃ , ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧇ ᦐᦱ ᦃᧁ ᦺᦔᧈ ᦟᦸᧃ ᦷᦙᧆ ᦗᦳᧃᧉ , ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦶᦙᧂ ᦙᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦎᦱᧇ ᧟ ᦶᦂᧁᧉ ᦆᦴ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ , ᦔᦸᧂ ᦶᦔᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦱᧈ ᦔᧁᧈ , ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦑᦸᧂᧉ ᦶᦎᧅᧈ ᦜᧁᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦙᦱ ᦢᦳᧇ ᦎᦲ ᦵᦙ , ᦙᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦉ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦷᦙ ᦣᦻᧉ ᦃᦱᧆ , ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦶᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦟᦸᧃ ᦵᦑᧁ, ᦠᦲᧃ ᦆᦳᧄ ᦵᦃᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦱᧆ ᦎᦲᧃ ᦗᦻ ᦗᦹᧃᧉ , ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦉᦳᧇ ᦵᦂᦲᧇᧈ ᦠᦳᧄᧉ ᦠᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ , ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦲ ᦟᦲᧉ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ , ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦎᦳᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ,ᦙᦲ ᦐᧄ ᦐᦱ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦟ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ , ᦗᦸ ᦅᦱᧈ ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᧓ ᦃᦸᧉ ᧗ ᦅᧄ , ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉᦳᧅ ᦃ ᦵᦉᧄ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦘ ᦃᦸᧂᧉ ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦌᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᧞ ᦂᧇ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ , ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦸᧄ ᦡᦽᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦙᧁᧉ ᦵᦌᦲᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦟᦲ ᦜᦳᧃᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦶᦌᧁ ᦘᦲᧃᧉ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ, ᧓ ᦂᦸᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦺᦡᧉ ᦑᦱᧄ ᦙᦱ ᦶᦋᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ, ᦎᦳᧃ ᦒᦲ ᧔ ᦆᦴᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦋᦱᧂ ᦨᦱᧃᧈ ᦑᦱᧄ ᦙᦱ , ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦠᦸᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ , ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦌᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ , ᦋᦻ ᦙᦱ ᦉᧂ ᦉᦱ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦹᧉ ᦎᦻᧈ , ᦗᦻ ᦚᦻᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ , ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ ᦺᦈ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦑᦸᧈ ᦺᦡᧉ , ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦵᦣᧁ ᦛᦻ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦟᧁ 。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ)