new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者: 时间:2021-06-03 17:49:07

(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)

ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦗᦸ ᦷᦎ ᦈᦸᧄ ᦉᦜᦲ ᦈᧁᧉ ᦢᦳᧃ ᦙᦲ ᦎᦳᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ!ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦢᦳᧃ ᦓᦱᧂ ᦙᦲ ᦈᦲᧂᧈ ᦠᧃ ᦗᦻ ᦈᧁᧉ,ᦷᦋᧅ ᦺᦊᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦗᧁᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧇᧈ ᦎᦳᧃ ᦆᧄ,ᦢᦳᧃ ᦓᧄ ᦋᦻ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦡᦽᧉ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ,ᦓᦱᧂ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᧟ ᦺᦈ ᦎᦲᧆ ᦞᦾ ᦞᦾ,ᦓᦱᧂ ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦎᧁᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦡᦾ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦈᦸᧄ ᦍᦸᧆ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦃᦻᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦟᦹ ᦌᦱ,ᦍᦸᧆ ᦢᦳᧃ ᦔᧃ ᦀᦻᧉ ᦕᦊᦱ ᦺᦞ ᦺᦈ ᦙᦸᧂᧈ,ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦔᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦍᧂ,ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦂᦹᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ,ᦓᦱᧂ ᦃᦸ ᦔᦲᧃ ᦑᦱ ᦉᦲ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦋᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦃᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ,ᦉᦾᧉ ᦋᦴᧉ ᦣᧅ ᦷᦕ ᦺᦖᧈ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ。

(ᦋᦻ ᦃᧇ)

ᦀᦽ ᦀᦽᦓᦸ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦱᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧁ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ,ᦋᦻ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᦓᦸᧂᧉ ᦃᦸ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ,ᦎᦱ ᦓᦲᧃ ᦋᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦸᧂᧉ,ᦋᦻ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᦲᧆ ᦎᦱ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦉᦱᧁ ᦇᦱᧄ ᦎᦳᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ,ᦟᦳᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦕᦱᧆ ᦐᦱ ᦠᧃ,ᦀᦲᧃ ᦔᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦞᦲᧉ ᦑᦳᧃ ᦺᦉ ᦟᦴᧅ ᦔᦸᧆᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦟᦸᧆ ᦝᦱᧉ ᦟᦳᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦱᧂ,ᦵᦉᧂ ᦉ ᦑᦱᧂ ᦣᦸᧆ ᧒ ᦠᦴ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ,ᦋᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦡᧃᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦜᧁᧈ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ,ᦺᦆᧈ ᦠᧃ ᦈᦲᧆ ᦎᦱ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦓᦱᧂ ᦇᦱᧄ  ᦟᦴᧅ ᦔᦸᧆᧈ,ᦜᦸᧆ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦟᦸᧆ ᦝᦱᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦋᦻ,ᦉᦾᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦇᦱᧄ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。

(ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦷᦂᧆ)