new tai | old tai | 中文

ᦉᧂ ᦙᦱ ᦍᦲᧃ ᦅᧆ ᦷᦀᧅ ᧞ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦟᦴᧅ ᦵᦟᧂᧉ

作者: 时间:2021-06-03 17:48:29

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦵᦆ ᦃᦸᧂ ᦺᦉ ᦓᧄᧉ ᦺᦜ ᦵᦗᧂ ᦏᦸᧉ ᦎᦱᧆ,ᦌᦱᧆ ᦌᦱᧆ ᦺᦜ ᦏᦲᧇᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦕᦱ ᦟᦱᧃᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦺᦜ ᦃᧃ,ᦌᦱᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦜᧇ ᦵᦵᦂᧄ ᦚᧃ ᦎᦹᧃᧈ ᦙᦱ ᦟᦳᧅ ᦋᧁᧉ,ᦝᧂ ᦵᦉᧂ ᦡᦽᧉ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦂᦳᧅ ᦂᦳᧅᧈ ᦂᦳᧅ ᦂᦳᧅᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᦱ ᦏᦳᧅᧈ ᦋᦻ ᦟᦳᧅ ᦋᧁᧉ,ᦃᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦅᧁᧉ ᦷᦎ ᦎᦹᧅᧈ ᦗᦸ ᦵᦝᦲᧃ,ᦺᦉ ᦎᦲᧃ ᦍᦻᧉ ᦟᦳᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦝᦱᧁᧉ ᦝᧂᧈ,ᦺᦔ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦣᦲᧄ ᦆᦳᧄᧉ ᦎᦳᧇᧈ ᦩᦻ,ᦊᦻ ᦃᦱ ᦈᦲᦰ ᦺᦝ ᦊᦱ ᦀᧁ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦗᦱ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ,ᦊᧅ ᦍᦻᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦋᦲᧂ ᦋᦻᧉ ᦅᦾᧈ ᦃᦲᧈ ᦩᦻ ᦵᦙᦲ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦩᦻ ᦵᦙᦲ ᦣᦸᧆ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦜᦸᧅ ᦉᦱᧄ ᦵᦈ,ᦀᧁ ᦩᦻ ᦺᦔ ᦈᦳᧅ ᦵᦉ ᦵᦀ,ᦀᧁ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦙᦱ ᦔᦸᦰ ᦠᦾᧉ,ᦵᦋᦲᧅ ᦆᦱᧁ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦵᦟᧇ ᦓᦾᧉ ᦀᧁ ᦙᧆ ᦂᧇ ᦵᦕᦲ,ᦁᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦉ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦗᧃ ᦌᧁ ᦍᧂᧉ,ᦓᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᧄ ᧟ ᦎᦲᧃ ᦵᦎᧁᧈ ᦗᦸ ᦺᦛ,ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦅᦱᧁᧉ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦜᦻ ᦣᦸᧇ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦍᦱᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦋᦳᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦵᦵᦂᧂ ᦑᧂ ᦃᧁᧉ。ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦂᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦠᦱ,ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦑᧁ  ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦡᦲ ᦅᦱᧈ ᦺᦠᧉ ᧞ ᦣᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦈᧇ ᦺᦐ,ᦡᦲ ᦈᦱᧄ ᧞ ᦺᦀ ᦷᦂ ᦵᦂᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦣᦳᧆ ᦺᦉᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦃᧉ ᦜᦻ ᦙᦹᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦍᦲᧃ ᦅᧆ ᦷᦀᧅ ᧞ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦟᦴᧅ ᦵᦟᧂᧉ,ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦀᦻᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦄᧄ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦩᦻ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧃ ᦇᦻ ᧟ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦝᦱᧁᧉ ᦝᧂᧈ,ᦓᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᧄ ᧟ ᦔᦲᧃ ᦅᧂᧈ ᦜᦳᧂ ᦺᦜ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦞᧃ ᦘᦳᧅ ᦷᦎᧅ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦈᧄ ᦋᦻ ᦺᦔ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦷᦜᧅ ᦂᦱᧉ,ᦞᧃ ᦛᦻᧈ ᦜᦱᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦠᦹᧉ ᦺᦔ ᦺᦟᧈ ᦜᦸᧉ ᦂᧇ ᦟᦱ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦋᦻ ᦊᦲᧇ ᦗᦱ ᦎᦲᧁᧉ ᦉᦻ ᦏᦳᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦜᧁᧈ,ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦠᦱ ᦙᦱᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦂᦱᧂ ᦓᦱ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦧᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦠᧃ ᦑᦹᧂ ᦜᦱᧉ,ᦙᦹ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦅᦳᧅ ᦙᦱᧉ ᦷᦠᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦃᦲᧈ ᦜᧂ,ᦌᧄᧉ ᦙᦱ ᦉᦳᧇ ᦂᦳᧇ ᦐᧂ ᦂᧄᧈ ᦓᦲᧃ ᦗᦸ ᦵᦟᧂᧉ,ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦵᦍᧄᧉ ᦉᦱᧁ ᦣᧅ ᦵᦠᦲᧈ ᦷᦃ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦔᧆ ᧞ ᦷᦔ ᦀᦾᧈ ᦡᦲ ᦑᦸᧄ ᦙᦱᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦃᦻ ᦙᦱᧉ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ,ᦔᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦙᦴ ᦉᦱᧄ ᦈᦸᧉ,ᦔᧃ ᦑᦹᧂ ᦇᦹᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦠᦸᧉ ᧓ ᦵᦵᦗᧅ ᦑᦸᧂ ᦵᦵᦡᧂ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦂ ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ,ᦵᦊᧇ ᦔᧃ ᦵᦎᧁᧈ ᦵᦵᦉᧅᧈ ᦟᦻ ᦀᦲᦰ ᦅᦲᧃᧉ,ᦔᧃ ᦑᧂ ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦲᧁ ᦵᦜᦲᧃᧉ ᦔᦲᧅᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦌᧂᧉ ᦉᧅ ᦟᦻ ᦵᦵᦋᧃ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦟᦴᧅ ᦔᦸᧆᧈ,ᦓᦳᧂᧈ ᦉᦸᧆᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦗᦱ ᦞᦸᧃ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦔᧃ ᦑᧂ ᦇᦹᧃ ᦑᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦉᦱᧄ ᦖᧃ ᦵᦙᧆ ᦵᦠᧅᧈ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦠᦸᧄ ᦵᦚᧆᧈ ᦺᦞᧉ ᦌᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦵᦵᦀᧇ ᦖᦴᧈ ᦉᦱᧁ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦒᦱ ᦏᦲᧃᧈ ᦷᦂᧆ)