new tai | old tai | 中文

ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦶᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ

作者: 时间:2021-06-03 17:46:45

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦞᦲᧈ ᦞᦲᧈ ᦕᦹᧂᧉ ᦶᦂᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦟᦱ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦙᦸᧃ ᦺᦂ ᦉᦸᧃ  ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦷᦂᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦟᦴᧅ,ᦗᦳᧅ ᦍᦳᧅ ᦷᦇᧃ ᦜᦲᧇᧈ ᦂᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧃᧉ ᦛᦱᧃ ᦦᦱᧈ ᦎᦱᧃ ᦌᦻ, ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦷᦉᧄ ᦶᦔᧂ ᦊᦱ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ,ᦙᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦉ ᦗ ᦏ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦃᦲᧉ ᦙᧃ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ ᦺᦞᧉ ᦉᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦑᧃ ᦺᦋ,ᦀᧁ ᦺᦞᧉ ᦈᦲᦰ ᦢᦴ ᦋᦱ ᦉᦳᧄ ᦙᦱ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦢᦳᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦂᦱ ᦍᦱ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦶᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦊᦱ ᦑᦲᧇ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦆᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦔᧂ ᦙᦱ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦡ ᦋᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦷᦂ ᦈᧇ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ,ᦙᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦍᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦕ ᦊᦱ ᦺᦞ ᦋᦸᧃᧈ ᦋᦱᧈ。ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ,ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧂᧈ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦉ ᦗ ᦏ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦷᦟ ᦅᦱ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦺᦡ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦃᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦈᦸᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ,ᦃᦳᧂ ᦧᦻ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦡᦽᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦶᦙᧃᧈ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦉᧂ ᦺᦉᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦎᦲᦰ ᦶᦗᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦻ ᦞᦸᧆ,ᦅᦹᧆ ᦣᦸᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦍᦲᧉ ᦶᦙᧁᧉ ᦊᦱ ᦡᦲ,ᦷᦀᧆ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦡᧉ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ,ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦡᦽᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦈᦸᧂᧈ,ᦍᧂᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦗᧃ ᦀᧃ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦀᧁ ᦏᦻ ᦅᧄᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦶᦑᧂ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦟᦸᧃ ᦓᧇ ᦞᦲᧃᧉ,ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦶᦑᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦅᦸᧉ ᦊᦱ ᦍᦱᧅ ᦓᦱᧃ ᦠᦻ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦵᦉ ᦈᦱᧅ ᦃᧃ ᦑᧂ ᦠᦱᧉ,ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦃᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦈᦸᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦐᧅ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦑᧅ ᦔᦲᧃ ᦢᧁ ᧞ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦋᦲᧈ,ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦞᧃ ᦐᦱᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦍᦱᧅ ᦉᦳᧆ ᦒᦲ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦵᦉᦲ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ  ᦖᦲ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦺᦃᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦶᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦂᦱ ᦍᦱ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦑᧂ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ,ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ,ᦋᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦶᦑᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦞᦲᧉ ᦶᦑᧃ ᦆᧆ ᦺᦈ,ᦅᧂᧈ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ ᦷᦅᧃ ᦊᦹᧆ ᦌᧁ ᦵᦞᧅ ᦊᦱᧁᧉ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦆᦱᧁ ᧑ ᦙᧃ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧂ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦈᦲᧈ ᦧᦱᧈ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦜᦲ ᦟᦳᧃᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦓᦻ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦸᧅ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,ᦵᦁᧂ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦵᦵᦣᧉ ᦀᦻᧈ,ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᧄᧉ ᦵᦃᧆᧈ ᦎ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦂᧅ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦋᦳᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦲᧆ ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ, ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ,ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦌᧁ ᦞᦲᧃᧉ ᦷᦀᧆ ᦚᧁᧉ ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ,ᦶᦣᧃ ᦡᦲ ᦺᦗᧉ ᦉᦳᧆ ᦆᦹᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦻ ᦃᦻ,ᦍᦻ ᦃᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦔ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦵᦠᧆᧈ ᦢᧁᧈ ᦀᧃᧉ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦷᦂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦀᧆ ᦊᦱᧇ ᦚᧁᧉ ᦠᦹᧂ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦔᦲ ᦔᦻ。ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧁ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦣᧁ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ,ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦡᦲ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦉᦳᧄ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦣᧁ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ,ᦆᦸᦰ ᦓᦱᧄ ᦗᦻᧈ ᦵᦉ ᦺᦂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦶᦂᧁᧉ ᦺᦉ ᦵᦣᦲᧂ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦶᦎᧈ ᦷᦋᧈ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦲ ᧞ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦲ,ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀ ᦎᦲ ᦎ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ ᦀᦲᧉ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᧟ ᦶᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦠᦸᧂᧉ ᦒᦱ ᦓᦲ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦎᦳᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ,ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦷᦂᧆ)