new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者: 时间:2021-06-03 17:42:41

(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)

ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ, ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦋᦻ ᦇᦱᧄ ᦀᦻᧉ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦍᦸᧆ ᦢᦱᧁᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ!ᦓᦱᧂ ᦙᦱ ᦷᦗᧇ ᦀᦻᧉ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦢᦳᧃ ᦋᧅ,ᦙᦱ ᦷᦗᧇ ᦀᦻᧉ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦢᦳᧃ ᦉᦳᧄ,ᦓᦱᧂ ᦺᦆᧈ ᦕᦻ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ ᦗᦲᧈ ᦈᧁᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦉᦳᧄ ᦂᦹᧂᧈ ᦃᧁᧉ  ᦌᦲᧄ ᦌᦸᧃᧉ ᦈᦲᧄᧈ ᦖᦸᧃ,ᦙᦸᧃ ᦎᦱ ᦵᦵᦉᧂ ᦈᧅ ᦓᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦎ ᦍᦸ ᦍᦹᧃᧈ,ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧄ ᦂᦹᧂᧈ ᦐᧂᧉ ᦗᦲᧈ ᦑᦱᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ,ᦓᦱᧂ ᦈᧅ ᦃᦸ ᦔᦲᧃ ᦑᦱ ᦉᦲ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦋᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦃᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦂᧇ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ,ᦂᦸᧂ ᦆᦱᧃ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦛᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦳᧄᧈ ᦠᦸᧂᧉ,ᦛᧂ ᦊᦴᧈ ᦡᦽᧉ ᦗᦲᧈ ᦑᦱᧁᧉ ᦵᦟᧂ ᦀᦾᧉ ᦈᦲᧄᧈ ᦖᦸᧃ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦝᦱᧉ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦺᦊᧈ ᦎᦲ ᦝᦸᧂ ,ᦋᦻ ᦊᦱᧈ  ᦟᦰ ᦓᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦸᧂ ᦓᦸᧃ ᦵᦔᧁᧈ,ᦃᦸ ᦵᦐᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦊᦱᧈ ᦈᦱᧃᧉ ᦵᦢᦲᧈ ᦈᦸᧄ ᦵᦵᦗᧂ  ᦵᦵᦡᧈ ᦵᦓᦲ。

(ᦋᦻ ᦃᧇ)

ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦉᦾᧉ ᦂᦱᧇ ᦺᦢ ᦺᦈ ᦵᦠᧀᧈ ᦋᦻ ᦙᧅ,ᦉᦾᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦵᦵᦗᧂ,ᦵᦵᦙᧃᧈ ᧞ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦵᦗᧂ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᧀ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦛᧂ ᦊᦴᧈ  ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᧄ ᦓᦸᧂᧉ ᦀᧁ ᦷᦋᧈ ᦋᦻ ᦔᦲᧃ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦓᧅ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦃᦳᧃ ᦵᦠᧃᧉ ᦺᦆᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦠᦳᧂ ᦉᦱ。ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦢᦳᧃ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦷᦎ ᦋᦻ ᦺᦡᧉ ᦷᦗᧇ,ᦙᦱ ᦷᦈᧇᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᦾᧈ ᦺᦟ ᦓᦱᧂ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦈᦱᧂ ᦞᦱᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦞᦱᧂ ᦵᦉᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧂᧈ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦜᦱᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦈᧇᧈ ᦃᦲ,ᦘᦰ ᦵᦵᦈᧃ ᦵᦑᧁ ᦟᦻ ᦉᦲ ᦵᦉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦟᦱ ᦠᦴ ᦉᧁᧉ,ᦜᦱᧉ ᦃᦱᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦙᧆ  ᧟ ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦵᦗ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦟᦰ ᦵᦉ ᦗᦻ ᦀᦻᧉ,ᦟᦰ ᦔᦾᧈ ᦺᦞᧉ ᦗᦱ ᦀᦻᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦸᧂ,ᦜᦱᧉ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦃᦸᧆᧈ ᦟᧁ ᦇᦱᧄ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。

                                       (ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦷᦂᧆ)