new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦞᦱ ᦷᦍ ᦟᦳᧄ ᧖ ᦕ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2021-06-03 17:41:48

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦂᦱᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦚᦾ ᦟᦳᧄ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦞᦱ ᦷᦍ ᦟᦳᧄ ᧖ ᦕ ᦂᦱᧃ,ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦎ ᦅᦳᧃ ᦺᦞᧉ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦱ ᦷᦍ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦎ ᦅᦳᧃ ᧖ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦵᦵᦈᧆ ᦵᦵᦢᧂᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦺᦈ,ᦍᦸᧆ ᦵᦂᧂ ᦺᦃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦝᧂ ᦀᦻᧉ,ᦂᦸᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦡᦻᧉ ᦺᦣᧈ ᦵᦣᦲᧉ ᦂᦱᧂ ᦵᦵᦂᧂᧈ ᦟᦳᧄ ᦎᦲ,ᦍᦸᧆ ᦅᦳᧃ ᦡᦲ ᦓᦸᧂᧉ ᦝᧂ ᦋᦻ ᦵᦵᦈᧆ ᦀᦱᧃᧈ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦞᦱ ᦷᦍ ᦟᦳᧄ ᦷᦏᧃᧉ ᧑ ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ:“ᦀᦳ ᦒᧂ ᦅ ᦞᦱ ᦎᦱ”ᦙᧃ  ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦗᧆ ᦀᧁ ᦵᦵᦀᧁ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲ ᦏᦹᧂ ᦢᧅ ᦢᦱᧈ,ᦙᦱ ᦀᧁ ᦵᦵᦃᧃ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦜᦱᧉ ᦷᦍᧅ ᦌᧄᧉ ᦷᦠᧅ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦛ ᦩᦸᧃ,ᦗᧆ ᦀᧁ ᦉᦸᧂ ᦵᦵᦃᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦃᦱᧁ ᦝᦸᧂ ᦆᦴᧉ ᦵᦊᧃᧈ。ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦖᦻ ᦵᦖᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦞᦱ ᦷᦍ ᦟᦳᧄ ᦷᦏᧃᧉ ᧒ ᦓᦲᦰ ᦓᦱ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦀ ᦷᦒ ᦙ ᦅ ᦞᦱ ᦎᦱ”ᦙᧃ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦗᧆ ᦀᧁ ᦵᦵᦀᧁ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦎᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦻᧉ ᦵᦑᧁ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦳᧄᧈ ᦡᦲᧃ。ᦎᦱ ᦓᦲᧃ ᦂᧁᧉ ᦙᦽ ᦵᦗᧂ ᦅᦲᧁᧉ ᦵᦚᧆᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦖᦻ ᦵᦖᧆᧈ ᦺᦞᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦜᦻ ᦑᦱᧂ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦞᦱ ᦷᦍ ᦟᦳᧄ ᦷᦏᧃᧉ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦓᦱ,ᦂᦸᧂ ᦆᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦝᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦱ ᦉᦲ ᦉᦱ ᦍᦱ ᦞᦱ ᦎᦱ”ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦗᧆ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦓ ᦺᦉᧉ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦈᧇ ᦵᦵᦉᧇᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦣᧂ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦌᦳᧅ ᦟᦳᧄ ᦵᦵᦑᧂ ᦵᦵᦀᧁ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦉᦸᧂ ᦃᦱᧂᧉ,ᦗᦱ ᦀᧁ  ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦎᦻ ᦈᦱᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦳᧃ。ᦋᦻ ᦈᧅ ᦍᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧃ ᦎᦱᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦟᦳᧄ ᦷᦏᧃᧉ ᧔,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦍ ᦙᦳᧅ ᦎᦲᦰ ᦞᦱ  ᦎᦱ”ᦗᦱ ᦀᧁ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ ᦟᦳᧅ ᦓᧂᧈ,ᦵᦍᦲᧂ ᧑ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦲᧃᧈ ᦜᦱᧉᦓᦱᧂ ᦓᦸᧂᧉᦙᦱ ᦓᦸᧃ ᦂᦸᧆᧈ ᦷᦕ,ᦈᦱᧄ ᦵᦵᦂᧄ ᦺᦀ ᦔᦱᧅ ᦷᦃ ᦙᦲ ᦘᦸᧄᧉ。ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ  ᦜᦱᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦒᦲ ᧕ ᦂᧇ ᦵᦵᦣᧇ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦂ ᦟ ᦉ ᦞᦱ ᦎᦱ”ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦗᧆ ᦀᧁ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ ᦙᦲ ᦵᦠᦲᧈ ᦺᦆ ᦆᦱᧁ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦺᦖᧉ ᦘᦱᧁ ᦘᦱᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦠᦲᧈ,ᦡᦲ ᦵᦢᦲᧈ ᦈᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦙᦳᧅ ᦙᧃ ᦵᦵᦜᧁ。ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦕᧁ ᦟᦳᧄ ᦒᦲ ᧖ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦁᧂ ᦅᦱ ᦓᦴᧉ ᦉ ᦉᦲ ᦍᦱ ᦞᦱ ᦎᦱ”ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ,ᦙᧃ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦇᧄᧈ ᦵᦵᦗᧉ ᦑᧂ ᦵᦉᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦸ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦎᦲᧃ ᦙᦹ ᦇᦸ ᦓᦸᧃ ᦷᦃᧆ ᦃᦸ ᦺᦞᧉ ᦑᧂ ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦳᧅ,ᦌᦳᧅ ᦌᧅ ᦡᦽᧉ  ᦟᦳᧄ  ᦓᧃᧉ ᦵᦂᧁᧉ ᦣᦳᧆ ᦎᦲᧃ ᦙᦹ,ᦊᦲᧇ ᦏᦹ ᦉᧂ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦢᧁᧈ ᦖᧃᧉ, ᦵᦵᦈᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧅ ᦍᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ,ᦃᦲᧃ ᦺᦈ  ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ,ᦔᦲᧃ  ᦟᦳᧄ ᦀᦱ ᦙ ᦗᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦲᧃ ᦡᦳᧅᧈ ᦑᧂ ᦐᧂ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦗᧃ ᧞ ᦺᦡᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧆ ᦺᦆᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ  ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦷᦎ ᦅᦳᧃ,ᦗᦸ ᦅᦱᧈ  ᦍᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦂᦱᧅ ᦅᧄ ᦉᦸᧂ ᦉᦱᧄ  ᦃᦸᧉ,ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᦱᧂ ᦣᦴᧉ ᦞᦱ ᦷᦍ ᦟᦳᧄ ᧖ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦂᧆ)