new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ

作者: 时间:2021-06-03 17:41:02

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦙᦸᧃ ᦆᧄ ᦵᦜᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ ! ᦺᦙᧉ ᦂᦸᧈ ᦟᦸᧃᧉ ᦷᦂ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦝ ᦕᧁ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦃᧆᧈ, ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ ᦗᦻ ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦔᦲᧃ ᦉᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ ! ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞᧅ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦗᦸᧂᧉ , ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦊᦱᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦶᦔᧂ ᦺᦈ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦺᦡᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦺᦂᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦑᦱᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦠᦸᧂᧉ ᦊᦻ ᦆᧇ ᦂᧃ ᦙᦱ。ᦎᧂᧉ ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱ ᦷᦜᧂ ᦎᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦑᦸᧂ ᦟᦸᧂᧈ ᦦᦱᧈ,ᦵᦑᧁ ᦕᦱᧈ ᦕᦻᧉ ᦑᦱᧂ ᦷᦅᧂᧉ ᦶᦕᧁ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᦸᧂ ᦵᦑᦲ,ᦵᦟᧇ ᦵᦙᦲ ᦠᦳᧃ ᦁᦲ ᦉᦱᧃ ᦺᦔ ᦔᦸᧂᧈ ᦶᦕᧁ ᦋᦴᧈ ᦌᦹᧉ ᦆᦸᧉ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦠᦸᧉ ᦟᦱᧁ ᦟᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦚᧁᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᧒ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦶᦣᧉ ᦀᦻᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ。ᦔᦱᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦠᦸᧂᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦵᦟᧇ ᦦᦱᧈ,ᦵᦑᧁ ᦕᦱᧈ ᦕᦻᧉ ᦶᦉᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦢᦸᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦑᧃ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦎᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦆᧄ ᦵᦆᦲᧁ ᦀᦱᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦡᦱᧃᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᧒ ᦢᦳᧃ。ᦠᦳᧃ ᦁᦱ ᦅ ᦺᦓ ᦎᧁᧉ ᦺᦗ ᦠᦱ ᦷᦟᧂ ᦢᦸᧈ,ᦎᧂᧉᦵᦵᦎᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ,ᦵᦆᦲᧁ ᦀᦱᧃᧈ ᦎᧁᧉ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦷᦞᧈ,ᦷᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦶᦙᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦵᦓᧃ ᦗᧃ ᦶᦉᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦓᦲ ᦜᦱᧉ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧂ ᧞ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦅᦱᧉ ᦊᦱᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦶᦔᧂ ᦺᦈ ᦎᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧁ ᦀᦱᧃᧈ,ᦕᧆ ᦕᦱᧃᧈ ᦵᦀᧁᧉ ᦶᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ。ᦑᦱᧄ ᦺᦔ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦲᧂ ᦟᦱᧁ ᦷᦞᧈ,ᦷᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦶᦞᧈ ᦗᦻ ᦧᦱ,ᦺᦔ ᦔᦸᧂᧈ ᦷᦍᧃ ᦺᦋ ᦦᦱᧂᧉ,ᦵᦆᦲᧁ ᦀᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦺᦔ ᦔᦸᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦸᧄ。ᦟᦸᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧂ ᦺᦔ ᦔᦸᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦆᦲᧁ ᦀᦱᧃᧈ。ᦋᦻ ᦡᦲ ᦎᦱᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦌᧄᧉ ᦤᦴ ᦐᧂᧉ ᦠᦱᧅ ᦜᦻ,ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦊᦻ ᦎᦲᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦡᦱᧃᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦑᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦀᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᧁ ᦶᦙᧃ,ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦙᦸᧃᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ,ᦣᧁ ᦛᦲᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦶᦟᧄ ᦌᦻᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦟᧁ ᦶᦙᧃ,ᦶᦟᧆ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᧃ ᧞ ᦅᦸᧂᦰ ᦕᦻᧉ ᦶᦡ ᧃᦡᦲᧃ ᦔ ᦟᧂ ᦌᦱᧃᧈ,ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦔᦸᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦟᦸ。ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦒᦸ ᦒᦸ ᦶᦔᧂ ᦵᦆᦲᧁ ᦀᦱᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂ ᦀᦲᧃᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦙᦳᧅ ᦙᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧉ ᦠᦱ ᦶᦙᧃ。ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦶᦉᧃ ᦕ ᦊᦱ ᦕᦻ ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦓᦲ ᦜᦱᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦂᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦱᧄ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦡᧉ ᦉᦸᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦣᦸᧆ ᦌᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦓᦱᧅ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦋᦰ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧁ ᦖᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦶᦡᧂ,ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦉ ᦶᦛᧂ ᦠᦱ ᦡᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ,ᦂᦸᧃ ᦅᧄ ᦙᦲ ᦶᦉᧃ ᦺᦡ ᦏᦳᧅᧈ ᦶᦠᧃ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦅᦳᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦎᦹᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦟᦱᧄ ᦈᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦜᦻ,ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦢᧁᧈ ᦷᦅ ᦟ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ。ᦕᦵᦑᧆ ᦀ ᦵᦙ ᦟᦲᧉ ᦂᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᧓᧓  ᧕᧘ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ,ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦜᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦗᦸ ᦢᧁᧈ ᦶᦗᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦶᦙᧉ ᦊᦴᧈ ᦔᦸᧂᧉ ᦟᧄ ᦺᦙᧉ ᦣᧁ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧈ ᦀᧁ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦍᧂ ᦗᦸᧅ ᦆᦹᧃ ᦺᦞᧉ ᧕ᦱ᧒ ᦅᦳᧃ ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦀᦲᧉ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᦲᧃ ᦤᦲ ᦺᦡᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ᧒᧓᧓᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦱᧈ ᦌᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦊᦻ ᦙᦱ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦱ᧕᧓᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ,ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦋᦰ ᦎᦻ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦷᦅ ᦟ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦋᦰ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦑᦹ ᦢᧁ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦒᦟᦲᧇ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦎᦲᧆ ᦡᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦷᦟ ᦅᦱ ᦐᧅ ᦵᦜᦲ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦊᦱ ᦺᦡᧉ,ᦅᧃ ᦟᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻ。ᦋᦻ ᦙᦱ ᦋᧅ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ,ᦜᦱᧉ ᦁᦸᧄᧉ ᦟᦸᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦆᧄ ᦃᦱ ᦋᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦶᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ)