new tai | old tai | 中文

ᦷᦀᧆ ᦊᦱᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ - ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦷᦃᧇᧈ

作者: 时间:2021-06-03 17:40:19

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦚᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦝᦱᧉ ᦷᦙ  ᦙᦹᧆ ᦢᧁ ᦺᦉ,ᦃᦱᧁ ᦺᦉ  ᦚᦱᧉ ᦺᦜ  ᦓᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ,ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦑᦲᧈ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ  ᦃᦸᧃᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ  ᦚᦱᧉ ᦅᦳᧄᧉ ᦙᦹᧆ ᦷᦢᧆ ᦷᦙ,ᦵᦵᦌᧃ  ᦵᦑᦲᧈ ᦞᦱ ᦷᦍ ᦟᦳᧄ ᦎᦲ  ᦗᧆᦝᦳᧂᧉ ᦌᦱᧃᧈ,ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦂ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦙᧅ ᦆᦰ  ᦢᦳᧄᧈ ᦷᦎ,ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦀᦻᧉ  ᦵᦵᦠᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸ ᦜᦱᧅ,ᦺᦈ ᦠᦱᧅ  ᦂᦲᧉ ᦎᧄᧈ ᦅᦾᧉ ᦗᦸ  ᦝᦱᧃᧈ ᦜᦳᧂ ᦺᦜ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦉ  ᦵᦵᦈᧂᧉ  ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦙᦱ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ,ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦕᧃᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ  ᦗᦹᧃᧉ ᦷᦖᧆ ᦉᦱᧂᧈ ᦡᦲ ᦇᦱᧄ,ᦵᦵᦉᧃ ᦟᧄ ᦺᦙᧉ ᦷᦂᧂ  ᦵᦵᦎᧃ ᦅᦸᧉ ᦅᦲᧈ ᦡᦸᧅᧈ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦲᧈ  ᦓᦸᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ!ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦷᦃᧇᧈ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦕᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦎᦳᧃ,ᦺᦘᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ,ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧅ  ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᦸᧃ,ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ ᦕᦊᦱ ᦑᦲᧇ ᦂᦲᧉ  ᦠᦱᧅ  ᦜᦻ,ᦃᦳᧂ   ᦧᦻ ᦡᦽᧉ ᦗᦻ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ,ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦀᧁ ᦷᦆᧈ  ᦌᦸᧉ  ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ  ᦈᧅ ᦍᦳᧃ  ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦵᦛᧀᧈ ᦌᦲᧃᧈ,ᦙᦸᧅ ᦓᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦣᦲ ᦺᦝ,ᦵᦣᦲ ᦺᦝ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦺᦞᧉ  ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧂ ᦅᦱ ᦵᦵᦙᧈ  ᦺᦊᧈ,ᦕᧆ  ᦺᦎᧈ  ᦃᧁᧉ ᦵᦐᦲ ᦓᧄᧉ ᦺᦞ  ᦂᦲᧉ ᦎᦱᧃᧈ  ᦔᦹᧃ,ᦟᦱᧂ ᦅᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦔᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᧂ ᦓᧄᧉ,ᦙᦸᧅ ᦓᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦌᧄᧉ ᦀᧁ ᦢᦳᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲ,ᦺᦓ ᦵᦣᦲ  ᦠᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ  ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦊᦳᧂᧈ,ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦺᦕ  ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦙᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦋ ᦋᦴᧈ ᦅᦸᧉ,ᦅᧃ ᦵᦣᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦠᦱᧅ  ᦏᦸᧂ,ᦗᦸᧂᦰ  ᦗᦱ ᦂᧃᦔᦱᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦓᦻ ᦅᧁᧉ,ᦅᧃᦞᦱᧈ ᦣᦴᧉ ᦏᦲᧈ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦡᦲ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦔᧆ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦣᦲ ᦙᦱ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦵᦣᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦌᦳᧄ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦃᧆᧈ,ᦚᧁᧉ ᦊᦴᧈ  ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦖᦳᧆ ᦺᦊᧈ ᦉᦱ ᦅᦸᧃ,ᦃᦸᧂ ᦺᦕ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦃᦲᧆᧈ ᦵᦃᧃ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ,ᦔᧅ ᦎᦲᧂᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ  ᦓᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦴᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦎᦱ ᦓᦻ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦋᦲᧂ ᦠᧂ ᦺᦕ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦊᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ  ᦺᦕ  ᦙᦱ ᦇᧄᧈ  ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲᧈ  ᦔᦲᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ  ᦗᦻ ᦢᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦕᧅᧈ,ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦂᦲᧉ ᦵᦟᧇ ᦌᧄᧉ ᦵᦎᧅ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦑᦸᧂᦰ,ᦏᦸᧂᧈ ᦠᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦂᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦉᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦡᦲ,ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ  ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦚᧁᧉ,ᦅᦳᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ  ᦡᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦚᧁᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦂᦻᧈ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦂᦱᧉ ᧞ ᦵᦖᧀ ᦜᧂᧈ ᦚᦳᧃ ᦌᦹᧂ,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ,ᦷᦂ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦙᦱ ᦵᦣᧆ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ,ᦂᦱᧃ ᦅᧄ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ  ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ,ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧅ ᦃᦸᧉ,ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ  ᦡᦽᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦉᧂ ᦵᦵᦟᧁ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ  ᦈᧅ ᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ  ᦔᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ  ᦷᦠ ᦒᦲ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ ᦔᦲᧃ  ᦢᦱᧉ  ᦃᦳᧃᧈ ᦷᦙ,ᦷᦈ ᦷᦟ ᦝᦱᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦅᦳᧄᧉ ᦙᦹᧆ,ᦅᦹᧆ ᦵᦙᦲᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦕᦵᦑᧆ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦉ,ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦖᦱ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦅᧁ ᦂᧃ ᦞᦸᧉ,ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦠᦸᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ  ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦝᧃ ᦂᧃ,ᦺᦕ ᦗᦸ ᦙᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦅᧁ ᦂᧃ ᦟᦴᧉ,ᦅᦳᧃᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ  ᦐᦲᧄ ,ᦃᦲ ᦺᦈ  ᦵᦉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ,ᦃ ᦐᦱᧇ ᦊᦱᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦷᦠ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦡᦲ ᦷᦂ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᦻ ᦜᧂ  ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧃᧈ,ᦈᦱ ᦉᦸᧃᧈ  ᦡᦽᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧉ ᦃᦳᧄᧈ ᦠᦲᧂ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ,ᦎᦹᧅ ᦎᧄ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦋᦱᧈ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦜᦻ ᦑᦲ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦊᦱᧉ ᦵᦎᧅ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦐᦹᧂ ᦷᦎ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦵᦜᦲ ᦵᦉ ᦺᦈ  ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ,ᦅᧄ ᦅᦹᧆ  ᦉᦳᧆ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦀᦲᧂ ᦺᦐ,ᦵᦜᦲ ᦵᦉ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ  ᦗᦹᧂᧈ ᦅᧁᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦙᦱ ᦉᦸᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦎᦻ ᦂᦱᧂ ᦡᦳᧂ ᦂᦲᧉ ᦟᦳᧄ ᦎᦲ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。(1)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦻᧉ ᦂᦸᧂ ᦷᦂᧆ)