new tai | old tai | 中文

ᦷᦀᧆ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦑᧃᧉ ᦍᦸᧄᧈ ᦗᦱ ᦎᦻ

作者: 时间:2021-03-29 11:57:05

(ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧃᧈ)

ᦵᦵᦎᧉ ᦂᦸᧃᧈ,ᦙᦲ ᦘ ᦍᦱ ᦠᦳᧂ ᦆᧄ ᦷᦎ ᧑,ᦨᦱᧃ ᦔ ᦟᦲ ᦞᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᧕ ᦣᦾᧉ,ᦃᧁ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ。ᦍᧂ ᦙᦲ ᦂᦱ ᦡᧄ ᦷᦎ ᧑ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦉᦳᧃ ᦟᦸ ᦵᦵᦀᧇ ᦖᦴᧈ ᦠᦳᧂ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦺᦞᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦦᦱᧈ ᦵᦛᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦍᦱ ᦠᦳᧂ ᦆᧄ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ。ᦙᦲ ᦞᧃ ᧑,ᦙᦲ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦷᦎ ᧑ ᦙᧃ ᦺᦔ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦟᧆ ᦺᦔ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦣᦾ ᦎᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦠᦳᧂ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦃᧈ ᦡᦾᧉ ᦌᦸᦰ ᦂᦲᧃ ᦝᦳᧂᧉ ᦵᦉ ᦅᧄ ᧟。ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᧁᧉ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧂ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ ᦌᦸᦰ ᦠᧃᧉ。ᦷᦎᧅ ᦞᧃ ᦘᦳᧅ ᦋᧁᧉ ᦘ ᦍᦱ ᦠᦳᧂ ᦆᧄ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦣᧁᧉ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦌᧄᧉ,ᦷᦎ ᦺᦕ ᦆᦲᧂ ᦙᧃ ᦏᦱᧉ ᦅᦱᧈ ᦎᦻ ᧞ ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦠᧉ ᦊᦴᧈ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦘᦍᦱ ᦠᦳᧂ ᦆᧄ ᦅᦸᧉ ᦅᦹᧆ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ:“ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦙᧃ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦺᦋ ᦵᦣᧁᧉ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦔ ᦟᦲ ᦞᦱᧃ ᧞ ᦷᦎ ᦂᦴ ᦢᧁᧈ ᦎᦻ,ᦙᧃ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦆᦸᧃᧉ ᦙᦱ ᦎᦲ ᦷᦠ ᧞ ᦎᦻ ᦵᦉᧂᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧞。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦔ ᦟᦲ ᦞᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᧂ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ,ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᧃ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦙᦱ ᦺᦋ ᦷᦎᧂᧈ ᦊᦱᧈ ᦐᦹᧂ ᦷᦎ、ᦠᦹᧉ ᦑᦸᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦞᦱᧂ ᦆᦲᧂ ᦂᧇ ᦵᦗᧆ ᦡᧂᧈ ᦎᦻ ᦓᧃᧉ,ᦅᧃ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᧞ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦋᦲᧅ ᦵᦣᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦲᧃ ᦣᧁ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᧕ ᦣᦾᧉ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦢᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦅᧃ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦂᧉ ᦌᧄᧉ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦎᦲᧂ ᦵᦓᦲ,ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦀᧃᧉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦣᧁ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦷᦀᧆ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᧞。”ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦙᦱ ᦺᦋ ᦵᦣᧁᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦠᦳᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦣᧁᧉ ᧞“ᦎᦻ” ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦋᦲᧅ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦞᦱᧈ:“ᦟᧅ ᦂ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦳᧂ ᦆᧄ ᦋᦱᧆ ᦺᦈ ᦓᦾᧉ,ᦵᦋᦲᧅ ᦵᦣᧁᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦛᧃ ᦃᦱ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ ᦅᦸᧉ ᦎᦻ ᦌᧄᧉ,ᦂᦴ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦲᧃ ᦌᧄᧉ ᦈᦱᧈ,ᦵᦉ ᦔᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦵᦵᦩᧃ ᦊᦱᧈ。”ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦋᦲᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦱ ᦠᦳᧂ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦂᦸᧂ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ,ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦵᦋᦲᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦱ ᦂᦱ ᦡᧄ,ᦡᧂᧈ ᦂᦱ ᦡᧄ ᦠᧃ ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦂ ᧞ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦻ ᦉᦻ,ᦷᦀᧆ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦲᧃᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦁᦱ ᦁᦱ。ᦘᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦠᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦱ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦎᦻ ᦵᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ。”ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦎ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦆᦸᧃᧉ ᦢᦳᧇ ᦃᧁᧉ ᦷᦠ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ ᦎᦻ ᦵᦉ ᧞,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦈᦹᧈ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᧟。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦘ ᦍᦱ ᦠᦳᧂ ᦆᧄ ᦙᦹᧃ ᦎᦱ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦂᦱ ᦡᧄ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦎᦻ ᧟,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦔ ᦟᦲ ᦞᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦞᦱᧈ:“ᦢᦲᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦑᦸᦰ。”ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦠᦳᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦢᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦢᦲᧃ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦸ ᦉᧅ ᦷᦎ,ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦃᦳᧄ ᦃᦲ,ᦟᦰ ᦅᦱᧈ ᦂᦱ ᦡᧄ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦺᦞᧉ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦉ ᦈ ᦖᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦷᦀᧆ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦓᧃᧉ ᧞。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)