new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦈᦲᧂ ᦺᦍ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ

作者: 时间:2021-03-29 11:56:01

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦷᦢ ᦺᦃ ᦊᦸᧂᧉ ᦂᦱᧂ ᦐᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸᧂᧈ,ᦞᧃ ᦏᦸᧂᧈ ᦋᦸᧄ ᦣᦸᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦕᦲᧁ ᦵᦣᦲᧈ ᦉᦸᧂᧈ ᦺᦉ,ᦃᦲᧄ ᦷᦎᧅ ᦺᦐ ᦵᦏᧄᧈ ᦠᦱ ᦍᧂ ᦺᦡᧉ,ᦋᦳᧄ ᦙᧅ ᦡᦾᧉ ᦉᦲ ᦟᦲᧅ ᦓᦾᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦵᦵᦝᧆ ᦢᦱᧅ ᦵᦢᦲ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦠᧃ ᦷᦠ ᦉᦲ ᦟᦲᧅ ᦵᦜᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦺᦐ,ᦅᦸᧉ ᦵᦂᧇ ᦵᦃᧈ ᦠᦸᧄ ᦙᦱ ᦺᦞᧉ,ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦌᦸᧂ ᦵᦊᦲᧉ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᦍᧂ ᦵᦜᦲ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦖ ᦺᦉᧈ ᦇᦹᧃ ᦱᦞ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦵᦂᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦵᦚᦲ ᦎᦸᧂ ᦵᦃᧁ ᦢᦱᧅ ᦵᦢᦲ ᦂᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦵᦔᦲᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᦷᦎᧅ ᦵᦣᧈ ᦂᦱᧂ ᦑᦱᧂ,ᦔᧆ ᦵᦵᦎᧈ  ᦖᦴ ᦖᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦣ ᦩᦻ ᦵᦗᧆ ᦺᦂᧈ,ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᦱᧅ  ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦆᧂᧈ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᦳᧇ ᦎᦲ,ᦷᦔ ᦡᦲ ᦡᦲ ᦺᦊᧈ  ᦗᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦔᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᦱᧅ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦟᧁᧉ ᦃᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ, ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦍᦻᧉ ᦐᧅ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦠᦱ ᦃᦳᧄ ᦑᦸᧄᧈ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦓᧇ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦄᦸᧄ ᦂᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦎᦱᧃᧉ ᦎᦹᧅ ᦺᦉᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦈᧃ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦟᧅ ᦺᦔ ᦍᦻᧉ ᦵᦈ ᦷᦉᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦏᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦙᧁ ᦜᧁᧉ,ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦵᦂᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦚᦻᧈ ᦟᦱ ᦆᧄ,ᦅᧃ ᦡᦲ ᦜᧇ ᧞ ᦓᦸᧃ  ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦎᦲᧃ ᦃᦱ,ᦟᦳᧅ ᦓᦸᧃ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ,ᦵᦅᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦛᦱᧃ ᦔᦱᧅ,ᦵᦅᧁᧉ ᦖᦱᧅ ᦈᦲᧂᧈ ᦛᦱᧃ ᦺᦈ,ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦛᧆ ᧞ ᦺᦀ ᦢᧁᧈ  ᦙᦱ ᦂᦻ ᦺᦂᧉ,ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦣᦻᧉ ᦞᦲᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦵᦵᦉᧃ ᦞᦱ,ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦷᦖᧆ ᦵᦂᧂᧉ,ᦵᦃᧂᧈ ᦃᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧇ ᦟᦸᧄᧉ ᦠᧇ ᦠᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦱ,ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦺᦔ ᦔᧆ  ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦚᦳᧃᧈ ᦆᦸᧃ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ,ᦷᦣᧉ ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᦱᧉ ᦌᧄᧉ ᦷᦖᧆ ᦵᦀᧂ,ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦠᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦈᧃ ᦊᦴᧈ ᦏᦱᧉ ᦵᦵᦙ ᦺᦗᧉ ᦟᧅ ᦺᦂᧈ ᦺᦓ ᦍᦱᧂ,ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦷᦜᧂ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦎᦼᧈ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦚᦻᧈ ᦵᦈᦲᧂ ᦺᦍ,ᦗᦻ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦺᦕ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦙᦴᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦁᧃᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦣᧃᧈ ᦓᦱᧂ ᦂᦻ,ᦊᦻ ᦃᦱ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦸᧈ,ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦂᧂᧉ ᦙᦰ ᦙᦾᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦣᧇ ᦠᧃ ᦇᧁ,ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ  ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦦᦱᧈ  ᦺᦐ ᦑᧂ ᦌᧄᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦑᧄ ᦵᦵᦝᧆ ᦢᦱᧅ ᦵᦢᦲ,ᦁᧃ  ᦞᦱᧈ ᦷᦆ ᦓᦸᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦖᦸᧃ ᦷᦠ ᦉᦳᧆ ᦵᦉᦲᧈ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᧟,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ  ᦕᦱᧉ ᦷᦜᧇ ᦟᦲᧁᧈ  ᦓᦸᧃ ᦝᦱᧅ ᦷᦜᧇ ᦵᦵᦊᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦣᦻ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁ ᦓᦲᦰ ᦎᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦜᧂ  ᦋᦲᧁ ᦵᦵᦎᧃᧈ,ᦕᦹᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦕᦱᧉ ᦷᦑᧇ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦟᦴᧅ ᦓᦸᧃ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦸᧉ,ᦖᦸᧉ ᦛᦱᧃᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦸᧃᧉ ᦏᦴᧈ ᦃᦰ ᦉᦲ ,ᦍᦸ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦵᦃᧂᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦺᦓ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ,ᦔᧆ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦃᧇ ᦂᦲᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦞᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ,ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ,ᦵᦆᦲᧉ ᦒᦲᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦞᧉ ᦣᧇ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦌᧁ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦋᧉ ᦐᧅ ᦢᧁ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦍᧂ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᧞ ᦜᧁᧉ ᦉᦲ ᦟᦲᧅ ᦷᦠ ᦵᦜᦲᧂ,ᦃᦰ ᦉᦲ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦃᦳᧄ ᦑᦸᧄᧈ,ᦺᦓ ᦅᦱᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦓᦾᧉ ᦃᦸᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦟᦹ ᦌᦱ,ᦕ ᦅ ᦎ ᦺᦔ ᦺᦂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦺᦜ ᦙᦱ ᦗᧁᧉ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ  ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦢᦲᧉ,ᦵᦉᧂ ᦙᦲᧈ  ᦂᦸᧂᧉ ᦣᦸᧄᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦙᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦽ,ᦂᦴ ᦑᦽ ᦜᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦙᦹᧂ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᧞ ᦟᦱᧉ ᦢᦱᧂᧈ ᦘᦳᧄ ᦙᦱᧂ,ᦔᧆ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ,ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦅᧄ ᧟ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦻ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ  ᦔ ᦊᦸᧈ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦕᦸᧈ ᦠᦳᧄ ᦵᦵᦍᧂ。ᦔᦱᧂᦓ ᦲᦰ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ ᧞ ᦙᦱ ᦍᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ,ᦠᧃ ᦷᦎ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦅᧀ ᦙᧅ ᦎᦱᧃᧉ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦡᦲ ᦏᦳᧅᧈ ᦍᦸ  ᦅᦳᧃ,ᦵᦉ ᦡᦻ ᦢᦳᧃ ᦋᦻ ᦙᦲ ᦺᦡᧉ ᦟᦴᧅ ᧞ ᦜᦱᧃ ᦙᦱ ᦧᦾᧈ ᦵᦃᧀ ᦔᦲᧃ ᦺᦗᧉ,ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ  ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦵᦑᧁ ᦣᦸᧄᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦠᦾᧉ ᦂᦲᧂᧈ ᦠᦱ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ,ᦵᦉ ᦡᦻ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦟᦱ ᦆᧄ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。(ᦌᧄᧉ)

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦷᦂᧆ)