new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦣᧇ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦔᦲ ᦷᦟᧂᧉ ᦔᧁᧉ

作者: 时间:2021-03-29 11:55:19

(ᦍᦲᧂ ᦏᦱᧄ)ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦋᦻ ᦇᦱᧄ ᦀᦻᧉ  ᦷᦎ ᦡᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦔᦲ ᦔᧁᧉ,ᦐᦳᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦏᧁᧉ ᦙᦸᧅ ᦶᦙᧃᧈ ᦎᦱ ᦉᦱᧁ,ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦃᦱᧁ ᦺᦉ ᦓᦸᧂᧉ ᦠᧃ ᦋᦻ ᦑᦹᧂ ᦵᦑᦲᧈ,ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦂᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦺᦔ ᧟ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦌᦸᧃ ᦙᦱ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᦸᧆ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦶᦂᧁᧉ ᦘ ᦍᦱ ᦞᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ,ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦺᦉᧈ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦺᦆᧈ ᦃᦸ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦻ,ᦎᦱᧄ ᦁᧃ ᦃᦳᧃ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦎᦱ ᦢᦱᧂ ᦜᦱᧉ ᦈᦸᧄ ᦶᦗᧂ ᦺᦆᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ,ᦗᦲᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦟᦰ ᦑᦸᧆ ᦃᦾᧉ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦞᧃ ᦞᦱ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦔᦲ ᦉᧂ? ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧁ ᦡᦲ ᦣᧇ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦆᦹᧃ ᦙᦱ ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦡ,ᦙᦲᧂᧈ ᦞᧃ ᦉᧂ,ᦺᦑ ᦞᧃ ᦉᧂ? ᦃᦹᧃᧉ ᦶᦟᧄ ᦟᦳᧂ ᦂᦲᧈ ᦆᧄᧈ?ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦝᦱᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧈ ᦷᦎ?ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦷᦢ ᦺᦃ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦍᦲᧂ ᦺᦆᧈ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ,ᦃᦸ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦟᦰ ᦑᦸᧆ ᦃᦾᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦾᧈ ᦺᦃ ᦺᦅᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ,ᦘ ᦍᦱ ᦞᧃ ᦈᧁᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᦲᧈ ᦉᧂ ᦙᦱ?ᦙᦹ ᦌᦻᧉ ᦈᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦊᦲᧇ ᦉᧂ ᦙᦱ?ᦙᦹ ᦧᦱ ᦑᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦊᦲᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦉᧂ ᦵᦑᧁ ᦎᧁᧉ?ᦈᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦺᦡ,ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦡ ᦶᦑᧉ ᦈᦱᧈ?ᦓᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦓᦱᧂ ᦉᧂ? ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦉᧆᧈ ᦔᦲ ᦺᦡᧉ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ?ᦵᦂᧃ ᦔᦲ ᦺᦡᧉ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ?ᦋᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦶᦙᧃᧈ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ?ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦓᦱᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧈ ᦷᦎ?ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦎᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦂᦲᧈ ᦠᦱᧈ?ᦷᦎᧅ ᦊᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦷᦆᧂ ᦝᦱᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦂᦲᧈ ᦎᦱᧂ?ᦓᦱᧂ ᦈᧅ ᦃᦸ ᦏᦱᧄ ᦡᦴ,ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦃᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦙᦲ ᦂᦲᧈ ᦠᦱᧈ?ᦷᦎᧅ ᦦᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦲ ᦂᦲᧈ ᦀ ᦉᦳᧄ ᦷᦘ?ᦗᦲᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦷᦂᧂ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦏᦱᧄ ᦀᦻᧉ,ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦍᦻᧉ ᦅᧄ ᦎᦱᧃᧉ ᦶᦈᧆ ᦺᦆᧈ ᦡᦲ ᦡᦲ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦶᦉᧆ ᦉᦲᧈ ᦎᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦉᧆ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ?ᦶᦉᧆ ᧒ ᦎᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦉᧆ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ?ᦺᦙᧉ ᦷᦂᧂ ᦎᧂᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ,ᦺᦙᧉ ᦉᧂ ᦺᦊᧈ ᦵᦉ ᦋᦳᧄ?ᦺᦙᧉ ᦶᦎᧃ ᦎᧂᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ,ᦺᦙᧉ ᦉᧂ ᦺᦊᧈ ᦵᦉ ᦋᦳᧄ?ᦊᦱᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦊᦱᧉ ᦉᧂ ᦺᦊᧈ ᦵᦉ ᦋᦳᧄ?ᦕᧅ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦞᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦕᧅ ᦉᧂ ᦺᦊᧈ ᦵᦉ ᦋᦳᧄ?ᦧᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦉᧂ?ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦍᦳᧄ ᦙ ᦓᦱ ᦏᦲᧄᧉ ᦎᦲ ᦝᦸᧂ ᦃᧄᧉ ᦵᦃᦲᧅᧈ,ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦱ ᦷᦗᧇ ᦃᦾᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦊᦱᧈ ᦟᧅ ᦺᦙᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦐᧂ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦏᦱᧄ ᦺᦔ ᦊᦱᧈ ᦟᦸᧃ ᦓᧇ ᦋᦱᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦣᦳᧄᧈ ᦔᦲ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᧂᧈ?ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦂᧁᧉ ᦵᦡᧁ?ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦔᦲ ᧒ ᦂᧁᧉ?ᦚᦳᧂ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦉ ᦀᦻ ᦡᦲᧃ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦣᦻᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦶᦉᧆ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦟᧅ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦉᧂ ᦋᦱ? ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦘ ᦋ ᦓᦱ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᦸᧂ ᦅᦱᧉ,ᦜᦱᧉ ᦺᦆᧈ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦶᦉᧃ ᦺᦡ?ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦖᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱ ᦃᦸᧂ ᦶᦡᧂ ᦃᦹᧃᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦉᦱ ᦙᦱ ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦡ?ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦀ ᦎᦲᦰ ᦎ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧈ ᦔᦲ?ᦀ ᦓᦱ ᦅ ᦎ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦍᧂ ᦺᦞᧉ ᦂᦲᧈ ᦔᦲ?ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦶᦈᧆ ᧞ ᦏᦲ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦌᧄᧉ,ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦀᦻᧉ ᦎᦲᧄ ᦑᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦺᦃ ᦵᦵᦂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦶᦂᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᦸᧂ ᦠᦱᧅ ᦵᦣᧃ ᦈᦸᧆᧈ ᦠᦴ ᦟᦱ。 

(ᦋᦻ ᦶᦂᧉ)ᦝᧂᧉ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦈᦱᧄ ᦔᦱ ᦺᦃ,ᦠᦸᧄ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦡᧂ ᦅᦳᧃ ᦋᦴᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ,ᦋᦻᧉ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦵᦡᧆ ᦺᦉᧈ ᦃᦸᧂᧉ ᦉ ᦜᦽ ᦓᦾᧉ ᦺᦢ ᦍᦸᧆ ᦎᦸᧂ ᦖᧃ,ᦀᧁ ᦔᧃ ᦉᦱᧁ ᦺᦞᧉ ᦵᦙᦲ ᦑᦱᧃ ᦉᦸᧄᧉ ᦡᦸᧅᧈ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦲᧈ ᦡᦲ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᦱᧂ ᦣᦴᧉ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ!ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦢ ᦺᦃ ᦓᦸᧂᧉ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦈᦳᧇ ᦈ ᦜᦱᧆ,ᦵᦖᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦶᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦆᦴ ᦜᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦉᦸᧃ,ᦙᦸᧃ ᦎᦱ ᦓᦸᧂᧉ ᦏᦱᧄ ᦋᦻ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧁᧈ,ᦅᧄ ᦂᦱᧁᧈ ᦜᦱᧉ ᦏᦱᧄ ᧟ ᦍᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦀᦻᧉ ᦓᦱ ᦞᦸᧃ ᦶᦂᧈ ᦢᦸᧅᧈ,ᦗᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦀᦻᧉ ᦑᦲᧆ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦒᧄ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦉᦱᧄᧉ。ᦙᦲ ᦊᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦣᧅ ᦀᦻᧉ ᦺᦈ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᧀᧈ ᦙᦲ ᦙᦲ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦲ ᦺᦈᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧆ ᧟ ᦔᦲ ᦔᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦶᦂᧁᧉ ᦘᦍᦱ ᦷᦣ ᦀᦳᧄ ᦉᦳᧄ ᦘ ᦟᦱᧆ,ᦈᦳ ᦟ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᦶᦟᧁᧉ ᦱ᧓᧘᧓ ᦷᦎ ᦺᦑ,ᦷᦑ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦵᦂᧃ ᦔᦲ ᦟᦳᧂ ᦷᦢᧅᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦀᧁ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦎᧂᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦀᧁ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᦶᦔᧆᧈ ᦙᦱ ᦠᦱᧃ,ᦅᧃ ᦠᦱᧃ ᧟ ᦵᦜᦲ ᦙᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦉᧆᧈ,ᦖᦻ ᦵᦖᧆᧈ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦂᧃ ᦔᦲ,ᦵᦂᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᧘᧗ ᦷᦎ ᦺᦑ,ᦶᦈᧆ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦏᦳᧅᧈ ᦔᦲ ᧒ ᦂᧁᧉ,ᦷᦢᧅ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᧟ ᦙᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᧖,ᦷᦎᧅ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧂ ᦅᦴᧉ ᦏᦱ ᦒᦲᧉ ᦙᦱᧆ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦉᦸᧂ ᧙,ᦑᦳ ᦎᦲᦰ ᦍ ᦵᦡᦲᧃ ᦂᧁᧉ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦗᦲᧂ,ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦀᦳ ᦷᦔ ᦉᧆ ᦏᦱ ᦉᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦉᦱ ᦶᦂᧁᧉ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ ᦎᧂᧉ ᦂᦸᧈ,ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦑᦹᧂ ᦖᦴᧈ ᦉᧂ ᦷᦆ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦢᧁᧈ ᦟᦰ,ᦁᦱ ᦈᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦖᦻ ᦺᦞᧉ ᦺᦉ ᦉᦸᧂᧈ ᦞᦱᧃ ᦞᦱᧃ,ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦺᦗ ᦓᦲᦰ ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦑᦹᧂ ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦡᧉ ᦍᧄᧈ ᦍᦻᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᧆ ᦟᦻ ᦉᦲ,ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦃᦳᧂ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ,ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ ᦞᧃ ᦙᦲᧂᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦞᧃ ᦗᦳᧆ ᦃᦱᧁ ᦵᦃᧁ,ᦎᦱᧄ ᦞᧃ ᦺᦑ ᦶᦙᧃᧈ ᦎᧁᧉ ᦉᦲ ᦓᦱᧅ ᦓᧄᧉ,ᦌᧄᧉ ᦙᦱ ᦓᧁᧈ ᦞᧃ ᦵᦡᧁ,ᦑᦲᧃ ᦟ ᦞᦲ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦉᦱᧄ ᦣᦾᧉ ᦷᦠᧅ ᦉᦲᧇ ᦠᦱᧉ ᦞᧃ ᦎᦲᧄ ᦢᧁᧈ ᦅᦱᧆ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦀ ᦎᦲᦰ ᦎ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦙᧆ  ᧟,ᦺᦡᧉ ᧒᧕᧖᧕ ᦷᦎ ᦶᦑᧆ ᦢᧁ ᦵᦜᦲ,ᦀ ᦓᦱ ᦅ ᦎ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦍᧂ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᧒᧔᧓᧕ ᦷᦎ ᦵᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦏᦜᦱ。ᦎᦳᧃ ᦀᦱᧆ ᦑᦱᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦄᧁᧉ ᦈᧁᧉ ᦢᦱᧁᧈ ᦘ ᦍᦱ ᦞᧃ,ᦙᦱ ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦃᦹᧃ ᦏᦹᧂ ᦙᦱ ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦡᧉ ᦞᧃ ᦉᦳᧅ ᦃᦱᧁ ᦺᦉ,ᦎᦱᧄ ᦺᦑ ᦞᧃ ᦙᦱ ᦶᦙᧃᧈ ᦙᦱᧉ ᦃᦱᧁ ᦗᦸᧃ ᦷᦎ ᦺᦊᧈ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧇ ᦉ ᦇ ᦺᦡᧉ ᦞᧃ ᦙᦱᧉ ᦙ ᦓᦲ ᦂᦱᧅ ᦵᦠᦲᧃ ᦌᦱᧃ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦠᦸ ᦟ ᦅᦳᧃ,ᦞᧃ ᦆᧇ ᦞᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦙᧃᧈ ᦠᦱᧉ ᦶᦉᧃ ᦔᦻ ᦠᦱᧉ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᦠᦱᧉ ᦉᦲᧇ ᦉᦲᧈ ᦞᧃ ᦎᦲᧄ,ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦉᦲᧈ ᦠᦸᧉ ᦏᦹᧂ ᦙᦱ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦃᦳᧃ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦎᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟,ᦞᧃ ᦗᦳᧆ ᦓᦲᦰ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᦲᧈ ᦩᦻ ᦺᦔ,ᦙᦹ ᦧᦱ ᦏᦹ ᦢᦳ ᦕᦱ ᦎᦳᧃᧉ ᦙᦱ ᦟᦱ ᦵᦕᧀ ᦡᦸᧅ,ᦙᦹ ᦌᦻᧉ ᦈᧁᧉ ᦏᦹ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦉᦲ ᦉᦻ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦈᧁᧉ ᦙᦱ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ,ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦑᧂ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ,ᦓᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦲᦰ ᦟᦲ ᦵᦵᦓᧃ ᦑ,ᦜᦱᧉ ᦷᦆᧇ ᦃᧁᧈ ᦍᦹᧃ ᦀᧁ,ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦆᦲ ᦏᧁ ᦠᦾᧉ ᦶᦧᧃ ᦟᧄ ᦺᦙᧉ ᦺᦊᧈ,ᦶᦉᧆ ᦉᦲᧈ ᦎᦲᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦈᧅ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ,ᦺᦓ ᦅᦱᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦂᦱᧂ ᦔᦲ ᦗᦸ ᦕ ᦖᦱᧃ,ᦜᦱᧉ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦙᦱᧅ,ᦙᧃ ᦈᧅ ᦃᧄᧉ ᦵᦃᦲᧅᧈ ᦶᦗᧉ ᦉᦳᧄ ᦙ ᦓ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦖᦲᧂ ᦚᦻ ᦈᧅ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ,ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ,ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ,ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦷᦣᧄᧈ ᦔᦲ ᦈᧁᧉ ᦋ ᦷᦓᧅ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ ᦂᧇ ᦺᦋ,ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦔ ᦏ ᦞᦲ ᦒᦱᧆ ᦡᦲᧃ,ᦋᦳᧄᧈ ᦊᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦞᧃ ᦓ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦓᦱᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦸᧂ ᦷᦎ,ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧂ ᦎᦱᧂ,ᦶᦗᦰ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦲ ,ᦶᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦡᦲᧃ,ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ,ᦂ ᦎᦻᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ,ᦍᧅ ᦃ ᦓᦲ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦈᧃ ᦡ ᦟ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ,ᦶᦉᧆ ᦉᦲᧈ ᦎᦲᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦷᦣ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦵᦉ ᦋᦳᧄ,ᦶᦉᧆ ᦉᦸᧂ ᦎᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦷᦓᧅ ᦺᦝ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ,ᦺᦙᧉ ᦈᦲᧂ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦙᧉ ᦋᦹᧃ ᦺᦊᧈ ᦵᦉ ᦋᦳᧄ,ᦺᦙᧉ ᦷᦂᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ  ᦺᦙᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦺᦊᧈ,ᦊᦱᧉ ᧞ ᦕᧅ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦓᦲᦰ,ᦊᦱᧉ ᦶᦘᧆ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦉ ᦋᦳᧄ,ᦧᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦖᦱᧅ ᦶᦑᧃ。ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦶᦈᧃ ᦶᦇᧃ ᦺᦙᧉ ᦟᧄ ᦉᦳᧂ ᦎᦳᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ,ᦷᦟᧆ ᦉ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦜᦻ,ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦺᦣᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦡᦲ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦲ ᦷᦍᧅ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ,ᦈᧅ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧃ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ ᦍᦲᧂ ᦉᦱᧁ ᧞ ᦋᦻ ᦢᦱᧁᧈ,ᦅᧄ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦣᦲᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧅ ᦢᧁᧈ ᦓᦲᧄ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦲ ᦡᦽᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦊᧈ,ᦔᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦚᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ,ᦙᦲ ᦉᦲᧈ ᦣᦾᧉ ᦠᦱᧈ ᧞ ᦙᦱ ᦕᦱᧈ ᦉᦱᧄ ᦔᦳᧃ,ᦷᦎᧅ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦷᦜᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦠᦲᧄ ᦙ ᦗᦱᧃ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦲᧇ ᦉᦱᧄ ᦠᦱᧈ,ᦷᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦙᦸᧅ ᦎᦱᧃᧈ ᦂᧃ,ᦷᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦲᧇ ᦉᦲᧈ ᦠᦱᧈ,ᦚᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦶᦣᧂ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦙᦲ ᧖᧐ ᦠᦱᧈ ᦎᦲᧄ ᦎᦲᧄ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦔᦲ ᦔᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦲᧉ ᦵᦅᧆ ᦶᦏᧄ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦂ ᦒᦱ,ᦙᦲ ᦁᦱ ᦍᦳ ᧗᧐ ᦔᦲ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦜᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦗᦲᧈ ᦙᦱ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦱᧂ ᦜᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧇ ᦐᧂ ᦉᦱ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦅᦹᧆ ᦺᦡᧉ ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦲᧆᧈ ᦖᦻ,ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦟᦻ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦀᦲᧉ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧄ ᦺᦘ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦷᦂᧆ)