new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦔᧃ ᦠᦱ ᦺᦓ ᦒᧄ

作者: 时间:2020-12-25 10:22:18

(ᦅᧄ ᦏᦱᧄ) ᦓᦱᧂ ᦵᦠᧀᧈ ᦓᦱᧂ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᦻ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦱ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦵᦃᧆᧈ ᧓ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦷᦠᧅ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦷᦂᧇ ᧓ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦣᦸᧂᧉ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦅᦸᧂᧉ ᧓ ᦐᦽᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦓᧃ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦟ ᦅᧂ ᦈᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦑᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦇᧂᧈ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦍᦱᧄ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦺᦎᧈ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦺᦂᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ ᦺᦗ ᦠᦸᧃ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦐᦸᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦠᧉ ᦂᦲᧃ ᦍᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦙᦱᧉ ᦜᦸᧉ ᦓᦾᧉ ᦺᦠᧉ ᦵᦟᧀ ᦺᦟᧈ ᦋᦸᧄ ᦵᦉᦲ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦵᦣᦲ ᦢᧁᧈ ᦝᦻ ᦅᦸᧉ ᦗᦳᧃᧉ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦀᦳᧃᧉ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦺᦠᧉ ᦂᦲᧃ ᦍᦸᧆ ᦉ ᦵᦓ ᦷᦟ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦷᦣ ᦶᦙ ᦟᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦠᧉ ᦑᦸ ᦋᦱᧂᧉ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦶᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦠᦴ ᦟᦱ,ᦅᦳᧃ ᦑᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦱᧅ ᦁᦱᧄ ᦶᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦜᦱᧉ ᦇᦱᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦞᦱᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦶᦉᧃ ᦉᧂ,ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦺᦃ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦋᦻ ᦘᦸᧂᧈ ᦶᦡᧈ。

(ᦅᧄ ᦶᦂᧉ) ᦋᦻ ᦵᦠᧀᧈ ᦋᦻ ᦙᦲ ᦊᦱᧈ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦠᧀᧈ ᦙᦲ ᦙᦲ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᧓ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦷᦠᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ; ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦂᧇ ᧓ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦃᧆᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ; ᦅᦸᧂᧉ ᧓ ᦐᦽᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦓᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦸᧂ ᦞᧆ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ; ᦟ ᦅᧂ ᦈᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦑᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦇᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ; ᦎᦱ ᦞᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦴᧈ ᦈᦱᧃ ᦂᦱᧁᧈ ᦑᦱᧃ; ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦺᦎᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦖᦱ ᦋᦲᧉ ᦈᦸᧅᧈ,ᦑᦱᧂ ᦖᦴ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᧞,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦕᦲᧁ ᦃᦱᧁ ᦺᦞᧉ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄᧈ; ᦺᦂᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ ᦺᦗ ᦠᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦡᦻᧉ ᦠᦸᧃ ᦺᦂᧈ ᧞ ᦷᦆᧅ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦂᦽᧉ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᧞; ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦐᦸᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦠᧉ ᦂᦲᧃ ᦍᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦜᧅ ᦈᦱᧃ ᦵᦃᧃ ᦃᦲᧆᧈ ᦒᧄ ᦘᦰ ᦈᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦶᦟᧁ; ᦙᦱᧉ ᦜᦸᧉ ᦓᦾᧉ ᦺᦠᧉ ᦷᦃᧇ ᦺᦟᧉ ᦵᦟᧀ ᦵᦉᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦝᦹᧄ ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ,ᦵᦣᦲ ᦢᧁᧈ ᦝᦻ ᦅᦸᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉᦽ,ᦀᦳᧃᧉ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦺᦠᧉ ᦂᦲᧃ ᦍᦸᧆ ᦉ ᦵᦓ ᦷᦟ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦟᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂ ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ,ᦷᦣ ᦶᦙ ᦟᦻ ᦓᦲᦰ ᦺᦠᧉ ᦑᦸ ᦋᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦗᧃᧉ,ᦶᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦠᦴ ᦟᦱ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦙᧈ ᦍᦲᧂ ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ,ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦂᧇ ᦔᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦟᦻ ᦇᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦶᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)