new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ

作者: 时间:2020-12-25 10:21:07

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦝᧂ ᦺᦈ ᦅᧄ ᧑ ᦞᦱᧈ:“ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧈ,ᦅᦾᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦗᦲᧈ ᦤᦸ。”ᦀᦳᧇᧈ ᦂᧃ ᦡᦲ ᧟,ᦓᦸᧂᧉ ᦋᦻ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦓᦸᧂᧉ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦡᦲᧈ ᦷᦋ ᦙᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦐᧂᧉ ᦙᧃ,ᦺᦓ ᦺᦈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᧂ,ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦆᧈ ᦙᦱ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦻ ᦵᦞᧃ ᦂᧇ ᦙᧃ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦙᧃ ᦀᧁ ᦷᦕ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᧟,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦉᧂ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦓᦸᧂᧉ ᦋᦻ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦆᦱᧆ,ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦡᦲ,ᦙᦲ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦺᦔ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦆᦻᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦕᦲᧆ ᦠᦴ ᧞ ᦕᦲᧆ ᦂᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦲᧆ ᧑ ᦷᦟᧆ ᦵᦵᦙᧆ ᦵᦋᦲᧂ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦙᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ,ᦃᦱ ᦍᧂ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦎᧇᧈ ᦵᦵᦌ ᦃᦸᧃ ᧑。ᦑᦸᧂᦰ ᦐᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦵᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦙᧃ ᧟,ᦍᧂ ᦀᧁ ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦔᦲᧉ ᧑ ᦢᦸᧅᧈ ᦙᧃ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ,ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᧟。ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᧞ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦍᦱ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦟᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧃ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᧑,ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦴᧉ ᦂᧃ ᦺᦈ ᦺᦊᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦕᦱᧉ,ᦖᦴᧈ ᦺᦈ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦀᦴᧉ ᦂᧃ,ᦖᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦊᧈ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧇ ᦺᦎᧉ ᦊᦲᧇ ᦵᦐᦲ,ᦖᦴᧈ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦓᦲᦰ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᧇ ᦊᦴᧈ,ᦖᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦈ ᦵᦣᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦎᦲᧅ ᦎᦲᧅ。ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦆᦹᧃ ᦺᦈ ᦐᦲᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᧂ,ᦃᧇ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᧟ ᦷᦋ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦜᦸᦰ ᦊᦲᧃ,ᦂᦲᧃ ᦂᦲᧃ ᦀᦴᧉ ᦀᦴᧉ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦙᧆ ᦺᦔ ᧟ ᦆᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦔᦸᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦷᦠ ᦺᦈ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᧞ ᦷᦕ ᦈᧁᧉ ᦙᧃ ᦙᦱ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦂᧃ,ᦋᦱᧆ ᦞᦱᧈ ᦗᧆ ᦂᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦝᦱᧉ ᧞ ᦡᦲᧃ,ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦗᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦉᧅ ᦀᦲᧆ。ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᦻ,ᦏᦱᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦣᦴᧉ ᦜᦻ,ᦝᧂ ᦡᦴ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦗᧂ ᦀᦴᧉ ᧒、᧓ ᦅᧄ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦍᦸᧇ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦈᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧁ、ᦞᧂ ᦂᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦒ,ᦉᦱᧄ ᦵᦟᧄᧈ ᦑᦸᧂ ᦆᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦱᧂ ᦵᦉᧂ ᦙᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦈᧆ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦙᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦜᦳᧆ ᦜᦳᧆ,ᦵᦖᦲᧃ ᦎᦱᧃᧈ ᦑᦸᧈ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᧞ ᦆᦳᧄᧉ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦍᦲᧃ ᦗᦸ ᦷᦎᧅ ᦉ ᦗᦰ ᦝᧂ ᦗᦸ ᦙᧂ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦅᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦝᦱᧁᧉ ᦺᦔ ᦝᦱᧁᧉ ᦗᦸᧅ,ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦺᦋ ᦡᦲ ᦡᦲ。(12)

(ᦑᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ)