new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦃᧇ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦑᦱᧂ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2020-12-25 10:16:56

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦺᦣ ᦆᧄ ᦉᦳᧅ ᦂᦱᧂ ᦡᦳᧂ ᦂᦲᧂᧈ  ᦙᦳᧃ ᦺᦢ  ᦀᦱᧉ,ᦣᦱᧅ ᦊᧂᧈ  ᦵᦵᦡᧃᧉ  ᦗᦻ ᦗᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦻ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦔᦱᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦉᦲᧇ ᦂᧁᧉ ᦎᦱᧈ,ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧈ  ᧟ ᦺᦘᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦷᦃ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦢ ᦠᦸᧄ ᦀᦱᧉ ᦺᦃ  ᦙᦸᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦂᦱᧇ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦃᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦞᦱᧂ ᦔᦾᧈ ᦎᦲᧃ ᦙᦹ,ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦏᦳᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦑᦱ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦃᧁᧉ  ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦔ ᦊᦸᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧃ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦢᧁᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦷᦑᧅ ᧞ ᦕᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ  ᦣᦸᧂ ᦡᦽᧉ  ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ,ᦃᦱᧉ ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ ᦺᦡᧉ  ᦷᦍᧅ  ᦍᦸ ᦷᦠ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ  ᦙᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦅᦳᧃ  ᦷᦑᧅ ᦂᦲᧁᧈ,ᦝᦴᧉ  ᦘᦲᧃᧉ  ᦠᦹᧉ  ᦵᦟᧃᧈ ᦂᧃ  ᦌᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ  ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦉ ᦉᦸᧂᧈ  ᦠᧃ  ᦇᧁ,ᦣᧁ  ᦅᦾᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ  ᦆᦹᧇ  ᦢᧃ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦖᧈ,ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ  ᦡᦽᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ  ᦜᧇ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ  ᦓᦸᧃ,ᦐᧂᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦗᦻ  ᦡᦾ ᧞ ᦅᦸᧂᦰ ᦺᦂ  ᦔᦱᧃ  ᦺᦡ,ᦍᧂ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦌᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦕ ᦙᧃ ,ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ,ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦵᦵᦔᧂ ᦌᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦢᦲᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦉᦲ,ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦲ  ᧟ ᦜᧂ  ᦇᦱᧄ ᦺᦉ ᦉᦱᧂᧈ,ᦺᦓ  ᦀᦱᧂᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᦱᧁ,ᦋᦱᧁ ᦗᦻ ᦡᦾ ᧞ ᦅᦸᧂᦰ  ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦐᧂᧉ ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦕᦻ ᦷᦕᧆᧈ,ᦷᦃᧇᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᧟ ᦺᦡᧉ ᦜᧇ ᦀᦳᧃᧈ  ᦓᦸᧃ  ᦡᦲ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦙᦲ  ᦎᦳᧃ  ᦕᦊᦱ  ᦕᦻ  ᦈᧁᧉ ᦉᦽ  ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦎᦳᧃ ᦑᦱᧃᧈ  ᦔᦱᧅ  ᦈᦱ,ᦐᧅ  ᦵᦜᦲ  ᦠᦲᧃ  ᦵᦜᦲ ᦕᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦡᦾ  ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦗᧃ ᦟᦱᧃᧉ,ᦙᦱ ᦕᦱᧇ ᦗᦹᧃᧉ  ᦷᦟᧅ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦈᧁᧉ  ᦐᦸᧈ ᦉ  ᦗᧃ  ᦍᦴ。ᦢᧆ  ᦵᦡᧁᧈ ᦠᧃ ᦎᦱᧄ ᦠᦴ  ᧞  ᦎᦱ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦎᦳᧃ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ  ᦍᧂ ᦙᦲ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦷᦙ  ᦙᦹᧆ ᦂᧄᧈ  ᦡᧄ,ᦍᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᧞ ᦃᧄ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦵᦑᧃ  ᦺᦡ  ᦵᦵᦋᧆ  ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦔᦸᧅᧈ  ᦡᦽᧉ ᦐᧂ  ᦺᦙᧉ  ᦠᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ  ᦉᦱᧃ  ᦺᦓ,ᦵᦘ ᦺᦘ ᦉᧂ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ  ᦵᦑᦲᧄᧉ  ᦇᧁ  ᦈᧁᧉ ᦵᦄᦲᧄᧈ  ᦇᧄ,᧕᧖  ᦟᦱᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦎᧃ ᦠᦱ ᦡᦽᧉ  ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦈ ᦢᦱᧇ,ᦊᦱᧈ ᦃ  ᦐᦱᧇ  ᦠᦹᧉ  ᦑᦱᧃᧈ ᦟᦴᧉ ᦞᦻ  ᦞᦸᧆ ᦈᦲᧇ  ᦠᦻ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦣᧁ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ  ᦙᦱ  ᦷᦕᧆᧈ  ᦕᦻ  ᦣᧁ  ᦺᦡᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ  ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦺᦡᧉ  ᦷᦕᧆᧈ  ᦅᧄᧉ  ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ  ᦑᦱᧂ  ᦕᦱᧃ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ  ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ  ᦠᦽᧉ  ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦗᦴ ᦂᧄᧈ,ᦍᧂ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦉᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ  ᦣᦸᧆ  ᦌᧄᧉ ᦵᦵᦔᧂ  ᦵᦑᦲᧅ ᦑᦱᧂ  ᦊᦱᧂ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ  ᦍᦱᧃᧈ  ᧞ ᦉᦳᧂ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ ᦍᧂ  ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦻᧈ ᦷᦃ  ᦵᦑᧁ  ᦎᧁᧉ,ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᦌᧄᧉ  ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ  ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ,ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ  ᦑᦲᧈ ᦉᧁᧉ,ᦠᧃ ᦅᦱᧈ  ᦏᧁᧉ  ᦙᦱ  ᧟  ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᦷᦠᧅ ᦉᦲᧇ ᦵᦈᧆ ᦉᦲᧇ ᦵᦵᦔᧆᧈ ᦉᦲᧇ ᦔᦲ,ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ  ᦉᦳᧂᧈ  ᦇᦹᧃ  ᦵᦕᧁ ᦎᧁᧉ,ᦏᧁᧉ  ᦙᦱ ᧟  ᦍᧂ ᦺᦡᧉ ᦓᦳᧂᧈ ᦺᦏᧈ  ᦂᦲᧃ  ᦗᦸ。ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦲᦰ ᦋᦻ  ᦅᦸᧉ ᦷᦂᧆ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ,ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲ ᦷᦍᧅ ᦀᦸᧅᧈ,ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦵᦣᧁ ᦉᦱ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦷᦂᧆ)