new tai | old tai | 中文

ᦉᦲᧇ ᦉᦲᧈ ᦠᦱᧉ ᦅᦼᧈ ᦧᦱᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦶᦓᧁ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2020-12-25 10:15:53

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦶᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦗᦲ ᦌᦱ ᦵᦓᦲ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦳᧂ ᦆᧄ ᦆᦱᧈ ᦎᦱᧅ,ᦣᦱᧅ ᦊᧂᧈ ᦶᦡᧃᧉ ᦗᦻ ᦗᦹᧃᧉ ᦣᦳᧄᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᧆ ᦊᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᧅ ᦂᦳᧃ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᦱᧈ ᦠᦳᧄ ᦙᦱ ᦗᧁᧉ,ᦗᦱ ᦓᦲ ᦷᦋ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᧁᧉ ᦺᦟᧈ ᦙᦱᧉ ᦷᦔᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦌᧁ ᦺᦈ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᧟ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦶᦑᧆ ᦎᦲᧄ ᦙᦱ,ᦶᦎᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦀ ᦎᦲᦰ ᦎ ᦗᦻ ᦜᧂ,ᦎᧂᧉ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦔ ᦏ ᦙ,ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦎᧂᧉ ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ,ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧒᧓ ᦷᦎ,ᦷᦈ ᦷᦟ ᦝᦱᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦎᧁᧉ ᦑᦹᧂ ᦙᦱ ᧒᧓  ᦃᧁᧈ,ᦶᦙᧃᧈ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦠᧇ ᦑᧇ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦔᦲ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦙᧁᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦷᦍ ᦒᦱ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ,ᦘᦸᧄᧉ ᦔ ᦟᦲᧉ ᦞᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦎᦻᧈ ᦨᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ, ᦅᦸᦰ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ,ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦞᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦔᦲᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦙᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦑᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦂᦸᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ,ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦎᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ,ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦉᦲ ᦟᦱ ᦷᦜᧂ,ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧂ ᦝᦸᧂ ᦶᦙᧈ ᦺᦊᧈ,ᦉᦲᧇ ᦖᦹᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᦱ ᦷᦏᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦛᧃᧈ ᦺᦛ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦌᦱᧁ ᦀ ᦉᦳᧂ ᦺᦃ ᦔᦲ ᦔᦻ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦃᦼᧉ,ᦎᦼᧈ ᦂᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦷᦠ ᦉᦱᧃ,ᦶᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦈᦲᧂᧈ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ,ᦺᦓ ᦶᦕᧃᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦉ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ,ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦱ,ᦙᦲ ᦓᦱ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦃᧁᧉ,ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦶᦂᧁᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦠᦱᧉ ᦉᦲᧇ ᦷᦠᧅ ᦟᦱᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦣᦳᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦉ ᦜ ᦵᦑᧆ ᦞᧂ ᦺᦉ,ᦙᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦶᦙ ᦑᦱᧂᧉ,ᦐᦸᧂ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦟᦰ ᦟᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦱᧅ ᦐᦱᧄ,ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦡᦲᧃᧉ ᦟᦾ ᦝᦸᧂ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦉᦳᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦉ ᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦕ ᦆᦲ,ᦋᦴᧈ ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦠᦸᧉ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦗᦴ ᦉᦱᧈ ᧞ ᦀᦱ ᦵᦃᦲᧈ ᦙᦴ ᦵᦌᦲ,ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦙᦸᧃᧈ ᦗᦴ ᦡᦾ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦣᧁ ᦙᦱ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦢᦳᧃ ᦙᦲ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦉᦱ ᦙᧅ ᦅᦲ,ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ,ᦺᦘᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᧟ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ,ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦙᦱᧅ ᦦᦱᧂᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦏᦹ ᦈᧅ ᦷᦠ ᦍᦳᧃ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦢᦳᧃ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦅᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ,ᦺᦓ ᦶᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦉ ᦐᦱᧄ ᦷᦟᧅ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦵᦖᦲᧃ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦈ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦆᧄᧈ ᦋᧁᧉ,ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦽ ᦎᦱᧄ ᦠᦸᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧇ ᦂᧁᧉ ᦎᦱᧈ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦞᦴ ᦷᦋᧂᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦺᦡᧉ ᦆᦻᧈ ᧟ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦶᦋᧆ ᦏᦲ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦺᦊᧈ,ᦉᦲᧇ ᦉᦲᧈ ᦠᦱᧉ ᦅᦼᧈ ᦧᦱᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦶᦓᧁ ᦑᦱᧂ,ᦔᦳᧂ ᦞᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦺᦉ ᦵᦣᦲᧂ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ,ᦺᦘᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᧟ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦂᦸᧃ ᦈᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦂᧁᧉ,ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᧟,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦍᧂᧉ ᦐᦲᧉ ᦵᦂᦲᧃᧈ ᦶᦟᧁ。

 (ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦷᦂᧆ)