new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ

作者: 时间:2020-12-25 10:11:13

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦆᧄ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ,ᦎᦸᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦆᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦹᧈ,ᦗᦸᧈ ᦏᦱᧄ ᦞᦱᧈ:“ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦡᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦣᦱ?”“ᦋᦹᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧃ ᦠᦸᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦝᧂ,ᦃᧂ ᦆᧃ ᦃᧂ ᦆᧃ,ᦖᦴᧈ ᦺᦑ ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦣᧃ ᦂᧃ ᦍᦰ ᦍᦰ。”ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦆᧄ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ ᦞᦱᧈ。“ᦵᦵᦀ ᦆᦹᧃ ᦺᦆᧈ ᦋᦹᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦣᦱ?”ᦗᦸᧈ ᦏᦱᧄ。“ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᧅ,ᦃᦾᧉ ᦎᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ。”ᦗᦸᧈ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦋᦹᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ ᧞ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᧄ ᦉᧂ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦺᦔ ᦏᦱᧄ ᦑᦳ ᦗᦲᧈ,ᦋᦹᧈ ᦂᧇ ᦋᦻ ᦎᦱ ᦙᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦱ? ᦑᦳ ᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦹᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦉᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ,ᦅᧃ ᦈᧇ ᦷᦉᧇ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ,ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ,ᦎᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦆᧄ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦌᦴᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦣᧃ ᦋᦹᧉ ᦅᦱᧁᧈ,ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦵᦣᧃ ᦅᦱᧁᧈ ᦋᦳᧂᧈ,ᦎᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦃᧁ ᦎᦱᧂᧈ ᦺᦕ ᦎᦱᧂᧈ ᦙᧃ ᦊᦴᧈ,ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ ᧟ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ,ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦆᧁ ᦃᧁᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦺᦔ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦓᦸᧅ ᦵᦌᦲᧃ,ᦎᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦂᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦞᦱᧈ ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ ᦅᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧅᧈ ᦂᦸᧅᧈ ᦍᧂ ᦙᦱ ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦂᦸᧉ ᦙᧃ,ᦙᧃ ᦞᦱᧈ ᦎᦸᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ:“ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦍᧂ ᦙᦳᧂᧈ ᦺᦈ ᦺᦞᧉ ᦣᦱᧈ? ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧈ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦀᧇ ᦗᦲᧈ ᦅᦱ?“ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ?”ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦏᦱᧄ。“ᦅᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦊᦱᧈ。”“ᦂᦱᧃ ᦃᦾᧉ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᧂ,ᦅᧃ ᧞ ᦠᦳᧃᧈ ᦋᦴ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦓᦸᧂᧉ ᦃᦾᧉ ᦵᦣᧆ ᦘᦸᧂᧈ ᦤᦸ。”(11)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦑᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦷᦂᧆ)