new tai | old tai | 中文

ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ

作者: 时间:2020-12-25 10:10:01

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ  ᧟)

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦃᦳᧃ ᦎᦱ ᦐᧄ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦓᦲᧃ ᦙᦱ ᦍᦸᧄᧉ,ᦗᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦲᧉ ᦎᦲᧇᧈ ᦋᦸᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦴ ᦃᦲᧄ,ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦐᦲᧄ ᦡᦽᧉ ᦂᦸᧃ ᦅᧄ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦂᦱᧁᧈ,ᦆᦱᧁᧈ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᧞ ᦌᧄᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦆᦹᧂᧈ ᦗᦻ  ᦜᦻ,ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᦳᧃ ᦋᦻ ᦙᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦢᦸᧅᧈ  ᦠᦱ ᦵᦣᧅ ᦣᦸᧂᧉ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦅᧂᧈ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦹᧂ  ᦝᦱᧁᧉ ᦋᦸᧄ  ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ,ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧇ ᦃᦳᧃ ᧞ ᦓᦻ  ᦃᧁᧉ  ᦺᦓ  ᦅᦱ  ᦷᦟᧆ  ᦺᦊᧈ,ᦷᦟᧆ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦑᧁ  ᦺᦎᧈ ᦎᧁᧉ  ᦑᦱᧂ  ᦺᦖᧈ  ᦺᦉ  ᦇᦱᧄ,ᦎᦱᧄ  ᦙ ᦅᦱ ᦷᦜᧂ  ᦕᦱᧈ ᦷᦂᧂ ᦵᦙᦲᧂ  ᦦᦱᧂᧉ,ᦏᦱᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᦡᦲ ᦍᧂᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦣᦻ, ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦋᦻ ᦓᦲᦰ  ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ  ᦓᦸᧅ ᦓᦱ ᦵᦕᧂ,ᦠᦹᧂ ᦠᦹᧂ  ᦺᦐ  ᦈᦲᧂᧈ  ᦡᦲ  ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ  ᦵᦍᧂᧈ  ᦵᦑᦲᧈ,ᦷᦟᧆ  ᦆᦹᧃ  ᦙᦱ ᦕᧆ ᦔᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦑᧁ  ᦵᦟᧇ  ᦈᦸᧄ  ᦕᦱ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦅᧂᧉ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦊᧃᧈ ᦇᦸ  ᦷᦃᧆ  ᦔᦲᧂᧉ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦗᦱ  ᦓᧅ  ᦕᦱᧆ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦅᦳᧃ  ᦣᦴᧉ,ᦷᦠ  ᦗᦸ ᦺᦆᧈ  ᦔᧃᧈ  ᦎᦱ ᦟᦻ,ᦷᦟᧆ ᦂᦻ ᦕᦻᧉ  ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔ  ᦟᧂ  ᦌᦱᧃᧈ,ᦏᦹᧂ  ᦑᦲᧈ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ  ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦑᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦔᦱᧂ  ᦵᦕᧁ,ᦵᦡᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ  ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ,ᦣᦸᧂᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᧓ ᦎᦼᧈ,ᦀᦸᧃ  ᦵᦉ  ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ  ᦷᦈᧃ ᦺᦊᧈ  ᦏᧁᧉ ᦅᦳᧄ ᦵᦵᦣᧉ ᦎᧂᧉ ᦎᦳᧇᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦱᧂ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ  ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧆ  ᦌ ᦙᦱ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ  ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦊᦻ ᦃᦱ  ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦕᧁ  ᦑᦹᧂ  ᦈᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦢᦱᧃᧉ  ᦟᦴᧅ  ᦓᧃᧉ  ᦓᦲᦰ  ᦃᧁ  ᦈᧁᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ,ᦃᧁ  ᦓᦲᦰ  ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦹᧅ  ᦐᦱ ᦉᦸᧃ ᦍᦱᧅ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦃᧁᧉ ᦎᦱᧅ ᦠᦱᧁᧉ ᦑᦹᧂ ᦟᧁᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦖᦸᧈ  ᦔᦲᧃ ᦉᦱᧃ,ᦺᦕ  ᦅᦸᧉ ᦏᦱᧂᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦵᦂᧆ ᦡᦲ ᦌᧄᧉ  ᦃᦱᧁ ᦇᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦔᦲᧅᧈ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦵᦟᦲᧅ  ᦢᧁᧈ  ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦷᦡᧂᧉ ᧞ ᦃᦹᧂ ᦠᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦌᦱᧂ,ᦆᦹᧃ ᦍᧂ  ᦵᦂᦲᧆ ᦜᦸ ᦺᦞᧉ  ᦕᦲᧁ  ᦵᦜᦲᧂ ᦵᦙᧆ  ᧑,ᦑᦹᧅ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦔᦲᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ  ᦓᦱ。ᦈᦱ  ᦀᦳ  ᦔ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ ᦠᦱᧉ ᦉᦲᧇ ᦷᦠᧅ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦵᦵᦎᧈ  ᦅᦱᧈ ᦔᦾᧈ  ᦺᦃ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᧟  ᧗ᦱ ᦔᦲ ᦔᦻ,ᦉᦻ ᦞᧃ ᦵᦵᦡᧂ ᦏᦸᧂᧈ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦋᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ,ᦑᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ  ᦵᦵᦍᧂ,ᦵᦣᦲᧈ  ᦵᦵᦟᧂ ᦺᦉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᧁᧉ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅ ᦋᦸᧅ ᦔᦱᧈ ᦔᦲ,ᦢᦱᧃᧉ ᦕᦲ ᦉᦹ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦸᧅᧈ,ᦢᦱᧃᧉ  ᦷᦓᧅ  ᦈᦸᧅᧈ  ᦵᦵᦔᧂ ᦣᧂ,ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱ  ᦡᧄ  ᦵᦟᧂᧉ  ᦟᦴᧅ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦓᧅ ᦅᧁᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦂᦳᧅᧈ ᦀᧁ ᦧᦸᧃ,ᦍᧂ ᦑᦹᧂ  ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ,ᦊᦴᧈ  ᦉᦳᧃ ᦡᦽᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦀᧇ  ᦅᦱᧂᧈ  ᦑᧂ ᦷᦂ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦂᦲᧃ ᦵᦕᦲᧅᧈ ᦙᧃ ᦟᦴᧅ ᦺᦙᧉ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦱᧂ  ᦟᦸᧆ ᦢᧁᧈ ᦏᦹᧂ,ᦃᧁ ᦔᦲᧃ  ᦋᦱᧁ  ᦙᦲᧆ ᦉ ᦑᦲᧆ ᦏᦲ,ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦴ  ᦵᦌᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦗᦸ ᦺᦡ ᦅᦻ ᦵᦅᦲᧉ ᦆᦻᧈ ᦚᦱᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦡᧉ ᦗᦸ ᧔ᦞ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦃᧁ ᦍᧂ ᦑᦹᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦀᧅᧈ  ᦷᦠ ᦐᦱ,ᦵᦎᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ,ᦂᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦂᧇ ᦵᦃᧆᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦑᧂ ᦷᦊᧅᧈ ᦂᧇ ᦔᦲ,ᦙᦲ ᦵᦜᦲ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦃᦻ,ᦊᦱᧅ ᦔᦱᧃ ᦎᦻ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦌᦹᧉ,ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦣᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦵᦎᧂ,ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦎᦳᧇᧈ  ᦓᦸᧃ ᦋᦴ ᦠᧃᧉ,ᦝᧃ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦔᧆᧈ ᦜᦲᧄᧉ  ᦔᧅ ᦑᧂᧈ ᦉᦲᧈ ᦵᦈ,ᦵᦵᦔ ᦢᦳᧃ ᦅᧄᧉ ᧒ ᦗᦻ ᦺᦙᧉ ᦂᦻᧈ,ᦉᦲᧈ ᦚᦻᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᧆ  ᦃᦱᧁᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦆᦱ ᦙᦳᧂ,ᦃᦳᧆ ᦡᦲᧃ ᦏᦳᧄ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦣᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦂ  ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦌᦹᧂ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧈ,ᦵᦵᦔᧂ ᦎᦳᧇᧈ ᦺᦙᧉ ᦂᦻᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦌᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦉᦳᧄ ᦺᦝ,ᦗᦻ ᦵᦐᦲ  ᦣᧁᧉ ᦆᦸᧃ ᦷᦙ ᦉᧁᧉ ᦂᧄᧈ,ᦉᦲᧈ  ᦚᦻᧈ ᦺᦡᧉ  ᦑᦹᧇ ᦟᦸᧄᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦺᦃ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦻ  ᦞᧃ  ᦏᦸᧉ  ᦜᧂ ᦆᦱ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦏᦸᧂᧈ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ  ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦣᦱᧄᧈ ᦣᦸᧃᧉ  ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦗᦸ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦲᧃᧉ  ᦎᦹᧃᧈ  ᦖᦱ,ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦵᦔᦲᦰ ᧞ ᦵᦵᦜᧁ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦗᦳᧂ ᦺᦇᧈ ᦷᦟᧉ,ᦷᦣᧉ  ᦢᧁᧈ   ᦟᦸᧄᧉ  ᦖᦴ ᦟᦱᧈ  ᦏᦹᧂ ᦺᦓ,ᦵᦈ ᦎᧁ ᦺᦝ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ  ᦣᦾ ᦎᦲᧃ ᦃᦱ ᦺᦂᧈ  ᦵᦑᧁ ᦍᦱᧆ ᦺᦌᧉ,ᦠᧃ ᦅᦱᧈ  ᦃᦲᧉ  ᦺᦂᧈ ᦷᦎᧅ ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦎᦲᧄ ᦠᧃᧉ  ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉ  ᦙᦱᧅ ᦗᦴ ᦷᦐ,ᦵᦉ ᦡᦻ  ᦓᦱᧂ ᦉᦴ  ᦷᦎ ᦡᦲ  ᦺᦔ ᦠᧃ ᦓᦲᦰ,ᦋᦱᧆ  ᦡᦲ ᦺᦆᧈ  ᦷᦃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦷᦐ ᦗᦸ  ᦏᧂᧈ,ᦠᦱ ᦑᦲᧈ  ᦡᦲ ᦓᧂᧈ  ᦡᦲᧃᧉ ᦌᧁ ᦍᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦙᦲ,ᦃᧁ  ᦓᦲᦰ  ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦈᦲᧇ ᧞ ᦠᦻ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱ ᦜᧂ ᦂᧁᧈ,ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦈᧁᧈ  ᦵᦵᦉᧂᧈ  ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ  ᦢᦲᧃᧉ  ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃ  ᦑᦲᧈ  ᦈᧄ  ᦄᦻ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦑ  ᦡᦾ ᦵᦵᦑᧉ ᦅᦸᧉ  ᦍᧂ  ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧃ ᦂᧇ ᦢᦱᧇ,ᦃᧁ  ᦓᦲᦰ  ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ  ᦚᦹᧆᧈ ᦊᦱᧇ  ᦋᦱᧉ  ᦉᦸᧃ  ᦍᦱᧅ ᦔᦹᧅ  ᦐᦱ,ᦓᧇ  ᦉᦸᧂ ᦉᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦀᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲ ᦵᦵᦕᧁ ᦠᦱᧉ,ᦖᦱᧅ ᦱ᧕  ᦙᦱ ᦵᦵᦢᧂᧈ  ᦉᦱᧄ ᦏᦳᧂ,ᦵᦵᦈᧆ ᧓ ᦵᦑᦲᧈ ᦍᧂ ᦜᦳᧂ ᦔᦱᧅ ᦏᦳᧂ ᦗᦸ ᦵᦠᧃᧉ,ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦡᦽᧉ  ᦁᦱ ᦍᦳ ᦅᦸᧉ  ᦍᧂ  ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧈ ᦔᦲ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦲᧅ ᦟᦻ ᦙᦱ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦈᦹᧈ ᦅᧄ ᦎᦱᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦲᦰ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦈᧁᧉ ᦂᧇ ᦓᦻ,ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᧂᧉ ᦊᦻ ᦋᦸᧄ ᦷᦉᧃ ᦺᦣᧈ,ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ  ᦃᦸᧃᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ  ᦺᦑ  ᦣᧁ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧔ ᦷᦎ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦗᦸ  ᦧᦱᧂᧈ  ᦺᦃ ᦺᦡᧉ  ᦜᦻ  ᦔᦲ  ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦃᧁ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ  ᦷᦅᧉ ᦵᦔᧃᧈ  ᦎᦱᧂᧈ  ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ,ᦺᦕ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ  ᧞ ᦓᦻ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦞᧂ ᦅᧁᧉ,ᦣᦴᧉ  ᦅᦱᧈ  ᦙᧁᧉ  ᦋᦴ  ᦌᦲᧉ ᦎᦳᧃ ᧑ ᦎᦳᧃ  ᦵᦡᧁ  ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。(2)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ  ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦷᦂᧆ)