new tai | old tai | 中文

ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦕᦴᧉ ᦍᦱ ᦕᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ

作者: 时间:2020-12-25 10:09:19

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ  ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ  ᦈᧁᧉ  ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ  ᦏᧁᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦍᦲᧂ ᦋᦻ,ᦙᦲ ᦑᧂ  ᦉᦱᧁ ᦜᦻ  ᦊᦸᧂᧉ  ᦀᧁ  ᦺᦋ  ᦵᦵᦂᧄ  ᦢᦱᧁᧈ ,ᦅᦳᧃ  ᦏᧁᧈ  ᦉᦱᧈ ᦖᧂ ᦵᦆᦲᧃᧉ  ᦁᦱ ᦍᦳ ᧔ᦞ  ᦔᦻ,ᦵᦉ ᦔᦲᧃ ᦛᦻ ᦅᦸᧉ  ᦏᦱᧈ  ᦗᦸ  ᦆᦱᧆ  ᦖᧃᧉ,ᦵᦉ ᦡᦻ ᦏᧁᧉ ᦆᦱ ᦓᧃᧉ  ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ  ᦙᦾᧈ  ᦵᦵᦅᧃ  ᦺᦈ。

ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦲᦰ ᦋᦻ  ᦈᧅ ᦺᦃ  ᦁᦱ  ᦟᦳᧄ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦙᦱ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ,ᦵᦵᦂᧄᧉ  ᦃᦸᧂᧈ  ᦋᧄᧉ ᦋᦴᧈ  ᦕᦴᧉ  ᦅᦾᧈ  ᦵᦄᧂᧈ  ᦠᦴ ᦝᧂ  ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ,ᦺᦕ  ᦙᦲ ᦅᧄ ᦉᧂ ᦂᦱ  ᦗᦲᧆ ᦛᦻᧈ  ᦏᦱᧄ  ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ  ᦟᦳᧄᧈ  ᦝᦱᧉ ᦗᦹᧂᧈ  ᦂᧇ  ᦖᦱᧅ ᦔᦻ  ᦵᦝᦲᧂ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ  ᦣᧁ  ᦑᧂ ᦜᦻ ᦗᦹᧂᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦑᦱᧂ  ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦃᧁᧉ  ᦊᦴᧈ  ᦟᧁᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦈᧅ ᦖᦸᧈ  ᦔᦲᧃ ᦉᦱᧃ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ  ᦂᦱᧃ  ᦡᦲ  ᦵᦟᧂᧉ ᦁᦲᧃ  ᦒᦲ  ᦺᦓ ᦷᦟᧅ。ᦋᦻ ᦈᧅ  ᦷᦍᧅ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦣᦴᧉ ᦁᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ  ᦵᦓᦲ!ᦵᦗᦲᧈ ᦌ ᦵᦓᦲᧉ  ᦉᦾᧉ  ᦓᦱᧂ ᦂᦻ  ᦂᦱᧂ ᦜᧁᧈ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦅᧃ  ᦞᦱᧈ  ᦣᧁ ᧞ ᦁᦱ ᦍᦳ  ᦵᦵᦂᧈ  ᦏᧁᧉ  ᦉᧅ ᦓᦾᧉ ᦉᧅ ᦅᧄ  ᦣᦸᧆ  ᧓ ᦌᦱᧁ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦍᧂ ᦵᦵᦔᧂ  ᦷᦠ ᦺᦈ ᦃᦱᧁ ,ᦀᦲᧈ  ᦡᦴ ᦏᧁᧉ  ᦜᦻ ᦔᦲ  ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧈ,ᦍᧂ ᦙᦱ ᦅᦹᧆ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦏᧁᧉ ᦍᦱᧄ  ᦓᦾᧉ ᦵᦣᧆ  ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦍᦱᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧁ  ᦙᦲ ᦵᦵᦣᧂ  ᦺᦡᧉ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧇᧈ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦍᧂ ᦅᦹᧆ ᦷᦈᧇᧈ  ᦏᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦀᧁ ᦇᦹᧃ  ᦢᦲᧃ ᦙᦱ  ᦗᦻ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦢᦲᧉ,ᦣᧁ  ᦅᦾᧈ  ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ  ᦡᦽᧉ  ᦆᦱ  ᦓᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦇᦹᧃ ᦆᧄ,ᦅᧃ ᦣᧁ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦃᧁᧉ  ᦆᦱ  ᦙᦱ ᦢᧁᧈ  ᦃᦱᧆ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦇᦹᧃ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦃᧁᧉ  ᦆᦱ ᦺᦞᧉ ᦉᦲᧇ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ  ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦙᦱ ᦡᦱ ᦀᦾᧈ  ᦓᦳᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦓᦾᧉ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦙᦱ ᦀᦾᧈ  ᦃᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦵᦖᦲᧃ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦷᦎ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦙᦱ ᦷᦔ ᦎᦸᧈ  ᦟᦹᧂ  ᦏᦹᧂ  ᦏᧁᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ  ᦁᦱ ᦍᦳ  ᧘ᦞ  ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ  ᦵᦵᦟᧁᧉ ᦍᧂ  ᦈᧅ  ᦵᦢᦲᧅᧈ  ᦇᦹᧃ  ᦵᦵᦏᧄ,ᦁᧃ  ᦓᦲᦰ  ᦺᦡᧉ  ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦡᦲ  ᦵᦵᦏᧄ  ᦡᦲ  ᦋᧅ  ᦀᧁ ᦏᧁᧉ ᧘ᦞ  ᦔᦲ  ᦗᦸᧅ  ᦐᦳᧄᧈ。ᦋᦻ ᦈᧅ  ᦟᧁᧈ  ᦈᦳᧄᧈ  ᦃᦳᧄᧈ  ᦐᦱᧉ  ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦵᦍᧄᧉ ᦷᦠ  ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦱᧁ ᦡᦾ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ!  ᦊᦴᧈ  ᦑᦲᧈ  ᦺᦂ  ᦈᦾ  ᦞᦾ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ  ᦡᦾ ᦑᦲᧈ  ᦏᦱᧈ ᦚᦻᧈ,ᦑᦸᧃᧉ  ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦓᦾᧉ  ᦂᦸᦰ ᦂᦻᧈ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦟᦲᧃ,ᦓᦳᧂᧈ  ᦡᧄ  ᦓᦲᧃ ᦂᧄᧈ  ᦇᦱᧄ ᦕᦲᧁ  ᦉᦸᧉ,ᦑᦸᧃᧉ  ᦊᦳᧂᧈ  ᦖᦸᧉ ᦡᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦆ ᦷᦊᧅᧈ ᦂᧇ ᦔᦲ,ᦷᦎ ᦡᦲ  ᦉᦸᧉ ᦈᦾ ᦞᦾ ᦕᦲᧁ  ᦵᦑᧂᧈ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ  ᦊᦱᧄᧉ ᦵᦅᧀ  ᦑᦸᧃᧉ  ᦡᦾ ᦜᦲᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦔᧃ  ᦛᦲᧆ  ᧞ ᦵᦃᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ  ᦵᦔᧃᧈ  ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦢᦲᧂᧉ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦒᦸᧅ ᦵᦇᦲᧂᧉ  ᦙᦲ  ᦔᦸᧂᧈ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦠᧇ  ᦺᦃ,ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦉᧃ  ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧅᧈ  ᦃᦻ ᦍᦸᧆ  ᦟᦱᧉ,ᦷᦎᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦑᦱᧂ   ᦟᦸᧉ ᦔᦴ ᦵᦂᧂᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦊᦱᧂ,ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ  ᦅᦸᧉ ᦵᦣᦲᧈ  ᦷᦖᧂ  ᦷᦖᧂ ᦖᦱᧂ  ᦖᦱᧂ ᦎᦱᧃᧈ  ᦡᦱᧁ  ᦷᦆᧂ  ᦝᦱᧉ,ᦒᦱ  ᦍᦱᧆ  ᦺᦡᧉ  ᦃᦻ ᦟᦱᧉ  ᦇᦹᧃ  ᦅᧇ  ᦏᦳᧂ  ᦐᧂ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ  ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦷᦕᧆᧈ  ᦕᦻ ᦋᦾᧈ  ᦅᧄᧉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦅᧄ ᦅᦹᧆ  ᦵᦉᧂᧉ ᦉᦳᧆ  ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ  ᦉᧅ ᦅᦳᧃ,ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦺᦕ  ᦙᦱ ᦋᧅ ᧞ ᦈᦳᧂ ᦈᦱᧂᧈ ᦵᦝᦲ  ᦺᦓ  ᦆᦳᧄᧉ,ᦈᧅ ᦺᦔ  ᦎᦳᧄᧉ  ᦕᧅ  ᦋᦲᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦷᦂ  ᦅᦱᧈ  ᦔᧃᧈ ᦇᦸᧄ  ᦺᦝ,ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ  ᦢᧁᧈ ᦔᧃ  ᦏᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦱᧃ  ᦟᧄᧉ  ᦢᦱᧅ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦺᦡᧉ  ᦅᦹᧆ  ᦣᦴᧉ  ᦍᧂ  ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ  ᦃᦳᧃ  ᦓᦱ,ᦍᧂ  ᦗᦱ ᦀᧁ ᦞ ᦏᦳ ᦔ ᦏᦱᧃ  ᦈᦱᧂᧉ ᦅᦳᧃ  ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦔ ᦔᦲᧃᧈ,ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦺᦡᧉ  ᦔᦱᧅ  ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦦ  ᦟᦲᧃᧉ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦵᦂᧄ  ᦷᦃ,ᦗᦱ ᦀᧁ  ᦎᦳᧃ  ᦷᦎ ᦏᧁᧉ ᦷᦠ  ᦗᦸᧃ  ᦗᦸᧅ  ᦐᦳᧄᧈ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ ᦆᧄ ᦂᧁᧈ ᦎᦳᧄᧉ ᦷᦀᧇ  ᧟ ᦗᦸᧅ ᦺᦉ ᦊᦴᧈ  ᦞᦱᧃ ᦞᦱᧃ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦺᦈ  ᦠᧆ ᦠᦱᧃ  ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ  ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦐᦳᧄᧈ,ᦈᦳᧄᧈ  ᦃᦳᧄᧈ  ᦐᦱᧉ  ᦋᦳᧄ   ᦵᦵᦍᧄᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᦱ᧘ ᦏᦹᧂ  ᦌᦱᧁ,ᦺᦡᧉ  ᦵᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ  ᦵᦉ  ᦡᦽᧉ ᦋᦲ ᦞᧂ ᦵᦓᦲᧉ  ᦵᦟᦲᧆ,ᦕᦻ ᦷᦕᧆᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦺᦘᧈ  ᦝᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦎᦸᧈ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ,ᦟᦱᧂ  ᦵᦑᦲᧈ ᦅᦱᧃ  ᦡᦾ ᦠᦲᧃ ᦡᦾ  ᦕᦱ ᦵᦜᦲᧆᧈ  ᦎᦱᧄ ᦍᦳᧄ ᦠᦴᧉ,ᦟᦱᧂ  ᦵᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦢᧁᧈ  ᦂᦴᧉ ᦷᦠᧅ  ᦷᦊᧆᧈ  ᦔᦸᧄ  ᦺᦝ,ᦈᦲᧆ  ᦺᦈ ᦵᦵᦃᧂ  ᦂᦱᧉ ᦟ ᦒᦲ ᦵᦵᦣᧂ  ᦷᦣᧇ  ᦘᦱᧇ,ᦖᦱᧅ  ᦐᦱᧆ  ᦕᦻᧉ ᦷᦠ ᦓᧃᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦕᦹᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ  ᦷᦂᧃ,ᦏᦹᧂ  ᦍᦱᧄ  ᦷᦅᧃ ᦛᦻᧈ  ᦆᦹᧃ   ᦗᦸᧅ  ᦎᧁᧉ,ᦏᧁᧉ  ᦙᦱ  ᦵᦵᦟᧁᧉ  ᦺᦦ ᦀᦴᧈ  ᦵᦵᦀᧇ ᦜᦱᧃ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦔᧃ  ᦷᦑᧅ  ᧞ ᦕᦱᧃ  ᦙᦱ ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦵᦟᦲᧃ  ᦋᦾᧈ ᦅᧄᧉ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦍᧂ  ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦜᦻ  ᦟᧄᧉ ᦓᧇ  ᦖᦹᧃᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦕᦸᧂ,ᦑᦸᧂᦰ  ᦎᦱᧄ ᦠᧆ  ᧞ ᦠᦱᧃ ᦍᧂ  ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦌᦳᧄ  ᦵᦵᦣᧂ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦐᦳᧄᧈ,ᦍᧂ  ᦈᧅ  ᦵᦟᧂᧉ  ᦵᦵᦕᧁ  ᦂᦳᧄᧉ  ᦵᦵᦣᧃᧉ  ᦎᦸᧈ  ᦋᦲ ᦞᧂ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦆᧂ  ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦡᦽᧉ  ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ  ᦟᦱᧇ,ᦂᦱᧃ  ᦊᦱᧇ  ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ  ᧟ ᦗᦱ ᦓᧄᧉ  ᦜᦴᧈ ᦺᦜ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦺᦞ ᦉᦻ ᦺᦈ  ᦵᦉ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦺᦝ  ᦟᦱᧄ  ᦺᦖᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦠᦱᧅ  ᦍᧂ ᦵᦵᦩᧃ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦵᦅᧃ ᦃᦲ ᦺᦈ ᦔᦲᧃ ᦚᧁᧈ  ᦺᦝ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ  ᦵᦐᧂᧉ ᦂᦲᧃ ᦘᦱᧉ  ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧈ  ᦗᦻ  ᦵᦵᦉᧃ,ᦵᦵᦎᧃ ᦕ ᦊᦱ ᦵᦉ  ᦍᧂ  ᦅᦱᧈ  ᦵᦉᦲᧉ  ᦂᧇ ᦷᦎ ᦵᦙᦲ  ᦵᦞᧅ,ᦈᧅ ᦞᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧅ  ᦎᦱᧃᧉ  ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ  ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦵᦙᦲ ᦂᦱᧃ,ᦋᦱᧆ ᦡᦴ  ᦷᦑᧅ  ᧞ ᦕᦱᧃ   ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ ᦅᦱᧈ  ᦺᦠᧉ,ᦙᦲ   ᦅᦱᧈ  ᦍᦸ  ᦙᦹ  ᦺᦛᧉ  ᦷᦓᧇ  ᦓᦸᧄᧉ  ᦷᦍᧃ ᦠᦱ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ,ᦐᧂᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦷᦑᧅ ᦉᦲᧇ  ᦔᦱᧂ  ᦌᦱᧁ ᦔᦱᧂ  ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧈ  ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦵᦣᦲᧃ  ᦷᦜᧂ  ᦔᦲᧃ  ᦚᧁᧈ,ᦈᧇ ᦵᦙᦲᧈ  ᦷᦋᧈ  ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ  ᦷᦟᧂᧈ  ᦵᦵᦟᧁᧉ  ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ  ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦃᦸ  ᦂᦲᧃ。ᦂᦱᧃ  ᦅᦲᧃ ᦺᦈ  ᦺᦓ ᦑᦱᧂ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦈ ᦛᦱᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦰ,ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦑᦰ  ᦑᦳᧃᧉ  ᦍᧂ ᦀᧁ  ᦚᦱᧈ ᦙᦹ  ᦷᦎᧂ,ᦗᦸᧅ  ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ  ᦜᧂ ᦷᦜᧂ  ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ  ᦔᧃ  ᦠᦹᧉ,ᦆᧄ  ᦖᦹᧃᧈ  ᦎᦹᧉ ᦗᧃ ᦟᦱᧃᧉ  ᦍᧂ  ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧈ  ᦈᦲᧆ  ᦺᦈ,ᦆᧄ ᦵᦵᦗᧂ  ᦔᦱᧃ ᦺᦡ ᦍᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦑᦸᧈ   ᦈᦲᧆ  ᦺᦈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦙᦱ  ᦕᦻ ᦷᦕᧆᧈ,ᦆᧄ ᦷᦂᧆᧈ  ᦎᦹᧉ  ᦓᧇ  ᦟᦱᧃᧉ  ᦍᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦑᦸᧈ  ᦂᦳᧂᧈ  ᦌᦱᧃ  ᦑᦱᧂ,ᦟᦱᧂ  ᦘᦸᧂᧈ ᦆᦱᧂ ᦷᦑᧅ  ᦕᦱᧃ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦍᦱᧄ  ᦵᦙᦲᧈ  ᦀᧃᧉ,ᦑᦱᧂ  ᦷᦑᧅ  ᦏᧁᧉ  ᦋᦰ  ᦓᧃᧉ  ᦙᦲ ᦅᦱᧈ  ᦟᦴᧅ  ᦍᦲᧂ  ᦵᦡᧁ,ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦺᦕ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦊᦴᧈ ᦎᦳᧇᧈ ᦚᦱ  ᦵᦍ ᦃᧁᧉ,ᦵᦟᧂᧉ  ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦺᦊᧈ  ᧟  ᦟᦴᧅ  ᦍᦲᧂ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦂᧄ  ᦵᦞᧃ,ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦺᦕ ᦙᦱ ᦵᦈᧃ  ᦈᦱ  ᦎᦱᧃᧉ  ᦉ  ᦵᦓ  ᦠᦱ  ᦉᧇ  ᦉᦾᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲᧈ  ᦙᦱ ᦎᦸᦰ  ᦉᦹᧇᧈ  ᦜᦱᧉ  ᦷᦎ ᦓᦾᧉ  ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦸᧃᧈ ᦠᧃ  ᦙᦱ,ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦔ  ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉᦈᦱ ᦟᧁᧈ  ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦔᦲᧃ  ᦋᦴᧉ ᦅᦸᧉ ᦅᦹᧆ ᦍᦱᧅ ᦡᦲᧈ  ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ  ,ᦔᦲ ᦷᦎᧅ ᦵᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ  ᦷᦟᧆ  ᦏᧁᧉ  ᦜᦻ ᦔᦲ  ᦵᦵᦂᧄ ᦵᦠᧁᧈ,ᦂᦱᧃ  ᦠᦱ ᦡᦾᧉ  ᦅᦱᧇ  ᦵᦅᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦵᦜᦲ  ᦵᦵᦣᧂ,ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ  ᦍᧂ  ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦃᦱᧁ ᦵᦢᦲᧂᧉ  ᦷᦜᧂ ᦐᦱ ᦉᦲ ᦖᦳᧃᧈ,ᦣᦲᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦡᧉ  ᦑᦰ ᦑᦳᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦔᧃ ᦏᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦖᦸᧂ,ᦍᦴ ᦑᦱᧂᧈ  ᦉᦳᧅ  ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦵᦖᦲᧃ   ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ  ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ  ᦋᦻ  ᦡᦲ  ᦎᦱᧃᧉ  ᦟᧁᧈ  ᦌᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ  ᦐᦲᧉ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦡᧂ ᦷᦂᧆ)