new tai | old tai | 中文

ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ

作者: 时间:2020-12-25 09:59:22

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦔᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦎᦸᧂ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦵᦚᦲ  ᦎᦸᧂ ᦵᦵᦦᧂᧈ ᦺᦢ ᦍᦰ ᦺᦍᧉ,ᦃᧁᧉ ᦔᦳᧅᧈ  ᦺᦞᧉ  ᦺᦓ  ᦑᦳᧂᧈ  ᦉᦳᧅ  ᦵᦵᦂᧈ  ᦵᦜᦲᧂ  ᦙᦱ,ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦣᦸᧆ  ᦵᦡᦲᧃ  ᦵᦈᧂ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦂᧁᧈ ᦂᦸᧂ  ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ,ᦉᦱᧁ ᦢᦱᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ  ᦵᦍᦲᧄ  ᦋᦴᧉ  ᦑᦲᧈ ᦞᦴ ᦒᦲᧃᧈ ᦃᧇ ᦵᦉᦲᧃ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦵᦡᦲᧃ ᦂᧄ ᦃᧁᧉ  ᦙᦱ ᦺᦓ  ᦐᦱᧁ ᦏᦲᧈ,ᦙᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ  ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ  ᦵᦉᦲᧈ  ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦸᧂ ᦗᧃ  ᦔᦻ ᦌᦱᧁ ᦷᦎ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦃᧁᧉ  ᦏᦹᧂ  ᦙᦱ ᧓ᦞ ᦃᧁᧈ,ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦏᧁᧉ  ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦵᦵᦓᧃ ᦵᦣᦲᧈ  ᦵᦖᧂ ᦵᦖᧂ,ᦵᦎᧅ ᦝᧂ ᦵᦵᦑᧉ  ᦆᦹᧃ  ᦔᦲᧃ  ᦵᦉᧂ ᦉᦱᧁ ᦐᦳᧄᧈ,ᦵᦵᦑᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦔᦲᧃ ᦜᦱᧉ  ᦁᦳᧄ  ᦟᦳᧄᧉ  ᦷᦎ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ,ᦺᦓ  ᦷᦣᧂ  ᦂᦱᧃ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ,ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦷᦎ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ  ᦛᦱᧃ,ᦃᦱᧃ  ᦵᦉᧂ  ᦠᦱ ᦖᦴᧈ  ᦋᦳᧄ  ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ,ᦷᦂ  ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ  ᧞ ᦵᦵᦆᧄᧉ  ᦵᦵᦏᧄ  ᦚᦱᧉ  ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦋᦸᧄ  ᦜᧂ,ᦍᧂ  ᦢᧁᧈ ᦟᦰ  ᦵᦉ ᦏᧁᧉ  ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦵᦀᧃᧈ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ ᧒  ᦵᦵᦉᧃᧈ  ᦉᦹᧈ  ᧑  ᦠᦹᧉ  ᦙᦱ ᦌᧄᧉ ᦋᦳᧄ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦞ  ᦠᦱᧃ,ᦋᦻ  ᦅᦸᧉ ᦙᦱ  ᦝᧂ  ᦡᦴ  ᦡᦽᧉ  ᦓᦱᧁ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦟᦰ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦙᦲᧈ  ᦋᦱᧉ  ᦈᦹᧈ  ᦵᦉᦲᧈ ᦎᧂᧉ  ᦀᦸᧅᧉ  ᧟  ᦍᧂ  ᦢᧁᧈ  ᦞᦲᧃᧉ ᦟᦰ  ᦉᧅ  ᦔᦱᧃ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦵᦐᦲ ᦷᦜᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦵᦵᦎᧈ  ᦠᦹᧂ  ᦙᦱ ᧟,ᦋᦻ  ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦘᦸᧄᧈ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ  ᦕᦴᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦂᧆ  ᦖᦻ,ᦙᦲ  ᦺᦞᧉ ᧓ᦞ  ᦅᦳᧃ ᦔᦻ  ᦑᦹᧂ ᦖᦴᧈ ᦃᦳᧃ  ᦖᦴᧈ  ᦓᦻ  ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ,ᦃᧁᧉ ᦷᦟᧆ  ᦟᦸᧉ ᦎᦲᧄ  ᦷᦉᧆᧈ  ᦟᧄ ᦅᦱ,ᦗᦱ  ᦂᧃ  ᦟᦳᧅ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ  ᦣᦳᧂᧈ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦓᦲᦰ  ᦟᦳᧅ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦟᦱᧉ  ᦢᦱᧂᧈ ᦘᦳᧂ  ᦙᦱᧂ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ  ᦓᦲᦰ  ᦟᦳᧅ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦷᦟᧂ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦍᦱᧁ  ᦋᦸᧄ  ᦓᧄᧉ ᦇᦰ,ᦍᧂ  ᦙᦱ ᦣᧇ  ᦀᧁ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦋᦻ  ᦓᦾᧉ  ᦷᦎ  ᦊᦴᧈ  ᦵᦎ ᦋᦱ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦟᦰ ᦵᦉ ᦺᦈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦃᦳᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦓᦻ  ᦵᦣᧅ  ᦣᦸᧂᧉ,ᦺᦔ ᦘᦸᧄᧈ  ᦈᧁᧉ  ᦗᦲᧈ  ᦓᦸᧂᧉ  ᦓᧅ ᦕᦱᧆ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ  ᦷᦠ  ᦔᦲᧃ ᦓᦻ  ᦓᦲᦰ  ᦠᦱᧅ  ᦔᦲᧃ  ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦠᦸᧉ,ᦗᦸᧈ  ᦅᦱᧈ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦣᦴᧉ  ᦋᦹᧈ  ᦓᦱᧄ  ᦉᧂ,ᦠᧃ ᦑᧂ ᦗᦲᧈ  ᦢᦳᧃ ᦔᧃ ᦷᦎ  ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ  ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧉ  ᦈᦹᧈ ᦵᦉᦲᧈ,ᦜᦻ  ᦅᦱᧈ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦃᧇ ᦵᦌᧉ  ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦀᦻᧉ  ᦨᦱᧃ  ᦌᧄᧉ  ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ  ᦃᦼᧈ  ᦋᦱᧂ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦀᦻᧉ ᦂᦸᧂ  ᦓᦾᧉ  ᦺᦈ  ᦛᦱᧃ  ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ  ᦵᦉᦲᧈ,ᦵᦵᦎᧈ  ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦻᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦍᧂᧉ ᦅᦸᧉ  ᦵᦵᦎᧄᧉ  ᦗᦸᧇ  ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦉᦸᧂ ᦎᦳᧃ  ᦺᦡᧉ  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ  ᦟᦱᧆ  ᦌ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦂᧆ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ  ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᧇ  ᦵᦟᧂ  ᦡᦲ,ᦺᦡᧉ  ᦷᦋᧈ  ᧓ᦞ  ᦔᦲ ᦔᦻ  ᦙᦱ  ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ  ᦕᦴᧉ  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦵᦵᦔᧂ ᦗᦸᧇ,ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦸᧆᧈ  ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦋᦴᧈ  ᦃᦸᧉ ᦷᦎ ᦟᦲᧅ ᦷᦂᧆ ᦖᦻ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ  ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦕᦲᧆ  ᧞ ᦜᦳᧂ ᦅᦸᧉ  ᦵᦔᧃᧈ ᦅᧄ  ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦸᧉ,ᦑᦲᧈ  ᦉᦸᧈ  ᦜᦳᧂ ᦵᦵᦙ  ᦌᧄᧉ  ᦈᧇ  ᦵᦵᦢᧇᧈ  ᦅᧄ ᦺᦘ,ᦍᧂ  ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦂᦸᧂ  ᦉᦳᧆ ᦉᦻ  ᦎᦱ,ᦵᦵᦏᧄ  ᦞᦱᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦌᦻ ᦗᧂ ᦷᦎ  ᦃᧇ  ᦷᦙᧃᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ  ᦜᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ  ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ,ᦷᦂᧂ ᦱ᧒  ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ  ᦟᦹ  ᦷᦠᧂ  ᦀᦴᧉ,ᦋᦴᧉ ᦂᧁᧈ ᦋᦲᧂ ᦠᦳᧄ ᦎᦱᧃᧉ  ᦗᦸ ᦔᦲᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ  ᦩᦱᧄ,ᦷᦎ  ᦡᦲ  ᦌᧄᧉ ᦐᧄ  ᦇᦱᧄ  ᦘᦸᧈ  ᦟᦸᧈ,ᦗᦸ ᦑᦲᧈ  ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ  ᦉᦲᧅ  ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ  ᦷᦎ ᦗᦸᧈ  ᦐᦱᧃ  ᦵᦵᦡᧂ,ᦂᧇ ᦑᧂ  ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦂᧂ  ᦜᦱᧉ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦋᦱᧂᧈ  ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ,ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ  ᦜᦱᧉ ᦋᦱᧂᧈ  ᦌᧄᧉ  ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦲᧆᧈ ᦖᦻ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ  ᦉᦻ ᦺᦈ ᦵᦀᧀᧉ  ᦓᦱᧂ ᦠᦾ  ᦒᦳᧂᧈ ᦉᦲᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧉ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦠᦹᧂ,ᦑᧂ  ᦅᦱᧈ  ᦷᦣᧂ  ᦐᧂ ᦉᦹ  ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ  ᦊᦳᧂᧈ  ᦊᧄ  ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦎᧄᧉ,ᦍᧂ ᦙᦲ  ᦓᦸᧂᧉ ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦠᦳᧃ ᦺᦋ,ᦓᦱᧂ  ᦃᦸᧂ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ  ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ ᦵᦉᦲᧈ,ᦵᦙᦲ ᦊᦴᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ  ᦓᦲᦰ ᦘᦲᧄ  ᦗᦸᧇ  ᦋᦱᧉ  ᦈᦹᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦷᦎ ᦺᦑ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦓᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ  ᦌᧄᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ  ᦓᧄᧉ  ᦣᦴᧉ  ᦜᦻ ᦵᦣᧃ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ,ᦵᦵᦔ  ᦵᦵᦛ  ᦜᦱᧉ  ᦵᦣᧃ ᦏᦹᧂ  ᦙᦲᧃᧉ  ᦎᦱᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ  ᦙᦱ ᦊᦲᧇ  ᦛᦱᧃᧈ  ᦇᦹᧃ ᦛᦱᧃᧈ ᦆᧄ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ,ᦄᧁᧉ  ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦈᦲᧂᧈ  ᦡᦲ  ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦵᦡᦲᧃ,ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ  ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦈ  ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ  ᦍᦸᧃᧉ  ᦓᦱ ᦢᦳᧃ  ᦂᧇ  ᦟᦴᧅ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦗᦸᧈ ᦷᦜᧂ  ᦀᦻᧉ  ᦍᦳᧂ  ᦙᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦆᦴ ᦉᦸᧃ,ᦷᦎ ᦋᦱᧂᧈ  ᦺᦃ ᦂᦸᧃ  ᦈᦱ  ᦚᦻᧈ  ᦗᦻ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ,ᦷᦞ  ᦠᦱᧃ  ᦵᦵᦈᧂᧉ  ᧞ ᦵᦵᦆᧄᧉ  ᦺᦕ  ᦺᦡᧉ  ᦀᦱᧃᧈ  ᦗᦸ  ᦙᧁ,ᦔᦲᧃ  ᦷᦎ ᦋᦱᧂᧈ  ᦟᧁᧈ  ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦆᦱᧁᧈ  ᦔᦱᧂ ᦜᧂ ᦊᦱᧂᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦌᧄᧉ,ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦀᦻᧉ  ᦎᦲᧄ  ᦑᦸᧂᧉ ᦗᦸ  ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ  ᦆᦸ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦗᦸᧈ ᦷᦜᧂ  ᦋᦾᧉ ᦒᦱ  ᦠᦱᧃ,ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ  ᦌᦳᧃᧈ,ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ  ᦏᧁᧉ   ᦉ ᦖᧂᧈ  ᦵᦆᦲᧃᧉ  ᦷᦠ ᦵᦜᦲᧄᧉ  ᦔᦲᧅᧈ ᦂᦱ,ᦞᦱ ᦈᦱ  ᦆᧇ  ᦷᦈᧆ  ᦵᦈᦲ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦷᦞ  ᦠᦱᧃ  ᦋᦱᧆ  ᦂᦻᧈ,ᦋᦴᧈ  ᦚᦻᧈ  ᦵᦵᦎᧄᧉ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦌᧄᧉ  ᦋᦾᧉ  ᦙᦱᧆ  ᦃᧇ ᦵᦉᦲᧃ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ  ᦷᦂᧂ  ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦉᧅ ᦕᦴᧉ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ  ᦟᦹ  ᦕᦱᧇ  ᦷᦟᧂ ᦺᦋ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧈ  ᦋᦹᧈ  ᦵᦵᦗᧂ ᦡᦸᧅᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦡᦻ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦕᦊᦱ  ᦕᦻ ᦈᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧂ  ᦵᦵᦗᧂ  ᦅᦱᧈ,ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦠᦾᧉ ᦆᦱᧈ  ᦺᦙᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦸᧅ ᦙᧃ ᦺᦉ,ᦺᦓ ᦙᧃ ᦵᦵᦑᧉ  ᦔᦲᧃ ᦌᦹ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦏᦲᧈ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ  ᦀᦻᧉ  ᦍᧂ ᦓᦾᧉ  ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ  ᦀᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦟᦻ,ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦻ ᦃᦱ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦉᧅ ᦗᦸᧅ,ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦃᦱ  ᦌᦸᧅ ᦡᦽᧉ  ᦺᦇᧈ  ᦷᦟᧉ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦎᦳᧇᧈ  ᦵᦣᦲᧃ  ᦆᦱ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦓᦱ,ᦂᦲᧃ ᦂᧇ  ᦃᦸ  ᧞ ᦵᦉᧄ  ᦵᦵᦀᧅᧈ  ᦧᦱᧃ ᦑᧂ  ᦇᦸᧃᧉ, ᦑᦸᧃᧉ  ᦊᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧈ  ᦠᧃ ᦉᧂ,ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦷᦂᧇ  ᦡᧄ ᦃᧁᧉ  ᦺᦓ ᦣᦴᧉ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ,ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦃᦹᧃᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦠᧃ ᦑᦸᧈ ᦡᦳᧂᧉ ᦕᧆ ᦙᦳᧃᦡᦻ ᦵᦵᦟᧁ。(1)

(ᦍᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ  ᦷᦂᧆ)